แสดงจำนวนอาสาสมัคร [ พิมพ์ทั้งหมด ] [ กลับหน้าหลัก ]
ที่ ประเภท เลข AD ชื่อ-สกุล << คลิกชื่อพิมพ์บัตร >> หน้าที่
1 V 30488 กมลวรรณ สันทอง กรรมการตัดสินบาสเกตบอล
2 V 30389 กิตอมร เทพอาษา กรรมการตัดสินบาสเกตบอล
3 V 30388 วิบูลย์ แซ่ตั้ง กรรมการตัดสินบาสเกตบอล
4 V 30387 ทิวากร ทองอ่อน กรรมการตัดสินบาสเกตบอล
5 V 26888 กฤษณา บุตรศรีภูมิ กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
6 V 26887 พนิดา อาจเวทย์ กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
7 V 26867 ณัฐพงษ์ มุศิริ กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
8 V 26866 ธีรวัฒน์ จริงไธสงค์ กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
9 V 26865 ยุทธนา บ่อแก้ว กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
10 V 26864 ทรงฤทธิ์ ไชยโพธิ์ กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
11 V 26863 สหภพ มะมา กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
12 V 26862 อภิวัฒน์ เสนาะศัพท์ กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
13 V 26861 เดชอนันต์ นันทะบุตร กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
14 V 26860 อรอนงค์ พิสุทธีไพบูลย์ กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
15 V 26859 ศิริมงคล ชาญพินิจ กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
16 V 26858 อภิชัย มะริมาปะเซ กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
17 V 26857 ธีระวัฒน์ รุสะดี กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
18 V 26856 จารุนันท์ บัวงาม กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
19 V 26855 โชติลักษณ์ หาระคุโน กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
20 V 26854 นพรัตน์ วะริสา กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
21 V 26853 สุจิรา ชัยปรีดา กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
22 V 26852 ณัฐฐริกา จุมศิลา กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
23 V 26851 หนึ่งฤทัย พวงบุตร กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
24 V 26850 ธัญญารัตน์ ยุตทองทิม กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
25 V 26849 กนกวรรณ แสวงผล กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
26 V 26848 เจนจิรา วันทุมมา กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
27 V 26847 สุดารัตน์ โกพิพัฒน์ กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
28 V 26846 พรนิภา เทียนแก้ว กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
29 V 27385 นิภาภรณ์ พงษ์แสวง กรรมการเทคนิคฟุตบอล
30 V 29459 ปรียานุช ชื่นสด กรรมการฝ่ายปฏิคม
31 V 29458 สราพร วิรัมย์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
32 V 29457 รมิตา ชาญชำนิ กรรมการฝ่ายปฏิคม
33 V 28578 นางสาวอรญา พุทธรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
34 V 28577 นางสาวพัชราภรณ์ คำลา คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
35 V 28576 นางสาวชลิตา ธรกิจ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
36 V 28575 นางสาวศิริลักษณ์ ทำบุญ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
37 V 28574 นางสาวรัชนีวรรณ โพธิ์ขาว คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
38 V 28545 ปิ่นรัตน์ พลซื่อ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
39 V 28544 ศิริพร ธรรมนิยม คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
40 V 28543 เพชราภรณ์ หงษ์คำ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
41 V 28542 จัตุพล เกสร คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
42 V 28541 สุภาภรณ์ ใจแจ้ง คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
43 V 28540 สุภาพร ทองปัญญา คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
44 V 28539 ภารวี รัตนะพลแสน คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
45 V 28538 พรพิมาศ แก้วแด้ง คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
46 V 28537 วรรณา เหรียญทอง คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
47 V 28521 อัญชนา แก่นทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
48 V 28520 นันทวัฒน์ ตั้งมั่น คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
49 V 28519 สุภาพร อินตา คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
50 V 28518 วนิดา แจ้งสว่าง คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
51 V 28517 สุกาญดา ขอสืบ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
52 V 28516 ปัทมา กองทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
53 V 28515 กฤษฎาภรณ์ ประดับพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
54 V 28514 ศิริษา นาห่อม คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
55 V 28513 จุฬาลักษณ์ พิมพ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
56 V 28512 ชนธิชา โพธิวัฒิน์ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
57 V 28511 กฤตยานี สายสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
58 V 28510 วิไลวรรณ นันทะบุตร คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
59 V 28509 พรวาริ สะใบ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
60 V 28508 พัชรี ศิรินัย คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
61 V 28507 ปานทิพย์ บุญชาลี คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
62 V 28491 พีชรี ชื่นชาย คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
63 V 28490 วนิดา รัตนะวัน คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
64 V 28489 ศจีกาญจน์ ชัยรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
65 V 28488 สุวทัศน์ ดวงจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
66 V 28487 รุ่งทิวา เนื้อนา คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
67 V 28486 พรศิริ รักษาทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
68 V 28485 จิราภรณ์ เกื้อกูล คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
69 V 28484 จุฑามาศ โกศล คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
70 V 28483 ดุษฎี ไชยรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
71 V 28482 ณัฐพงษ์ ไชยดำ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
72 V 28481 วชิราวุธ สุรวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
73 V 28480 จิรานุวัฒน์ ทุมเมฆ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
74 V 28479 พัชรี ดำริห์ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
75 V 28478 วัลลี มีศรี คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
76 V 28477 เมธิกา แสวงพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
77 V 28476 สายทอง คำหงษา คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
78 V 28475 เพชรจิรา สุพรรณนนท์ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
79 V 28474 วิทวัช มณีวรรณ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
80 V 28473 จันทร์จิรา ปร่าวร้อง คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
81 V 28472 สุระดาภรณ์ มะโนรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
82 V 29441 จิราวรรณ จันทศิลา คณะกรรมกาารฝ่ายกองเชียร์
83 V 29343 ระวิศรี ฉิมทอง คณะกรรมกาารฝ่ายกองเชียร์
84 V 29341 จิรเมธ สีหะวงษ์ คณะกรรมกาารฝ่ายกองเชียร์
85 V 29340 ธนภัทร ศรีสุธรรม คณะกรรมกาารฝ่ายกองเชียร์
86 V 29339 สัญญา พากเพียร คณะกรรมกาารฝ่ายกองเชียร์
87 V 29338 ไกรวุฒิ บ้านยาง คณะกรรมกาารฝ่ายกองเชียร์
88 V 30401 อภิชาติ โยธี ควบคุมการแสดงพิธีเปิด
89 V 30400 ภพนิพิฐ อัฐทอง ควบคุมการแสดงพิธีเปิด
90 V 30399 พัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ ควบคุมการแสดงพิธีเปิด
91 V 30398 วราดา ขันตี ควบคุมการแสดงพิธีเปิด
92 V 30906 อิทธิพล มูลทาประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่มวยไทย จ.ศรีสะเกษ
93 V 30905 ไพบูลย์ ดัลดี เจ้าหน้าที่มวยไทย จ.ศรีสะเกษ
94 V 29514 รังสรรค์ บุระขันธ์ เจ้าหน้าที่สนาม
95 V 31075 สิระวัฒน์ ปัดชา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกำกับเส้น
96 V 31072 ศิวฤทธิ์ บัวต้น ผู้ช่วยผู้ตัดสินกำกับเส้น
97 V 30510 ปฏิภาณ พุทธวงศ์ ผู้ประสานงานกีฬาฮอกกี้ จ. ศรีสะเกษ
98 V 29143 สุกัญญา จันดาพืช อาสาสมัคร
99 V 29091 ธนานัส เมืองจันทร์ อาสาสมัคร
100 V 29090 นิพล ธรรมวัติ อาสาสมัคร
101 V 29089 พิษณุ กองปัด อาสาสมัคร
102 V 29088 ธวัชชัย มะลิวัลย์ อาสาสมัคร
103 V 29087 จีรศักดิ์ สอนกุพันธ์ อาสาสมัคร
104 V 29086 ธีรยุทธ สมศรี อาสาสมัคร
105 V 29085 วิชาญ จันโท อาสาสมัคร
106 V 29084 วีระชัย คำพันธ์ชนะ อาสาสมัคร
107 V 29083 สงกรานต์ ไชโย อาสาสมัคร
108 V 29082 จิรเดช คำสี อาสาสมัคร
109 V 29081 อนุชา พรมดี อาสาสมัคร
110 V 29080 ชัยพร บึงไกล อาสาสมัคร
111 V 29079 สุรัตน์ ใยดำ อาสาสมัคร
112 V 29078 ประเสริฐ หลักงาม อาสาสมัคร
113 V 29077 ยุทธพงษ์ กุแก้ว อาสาสมัคร
114 V 29076 วัฒนา คำผง อาสาสมัคร
115 V 27088 อนัน สีนุต อาสาสมัครวิทยุสื่อสาร
116 V 27087 วิชิตชัย แสงนวล อาสาสมัครวิทยุสื่อสาร
117 V 27086 รัชภูมิ ราศี อาสาสมัครวิทยุสื่อสาร
118 V 27085 ไพฑูรย์ กรวยทอง อาสาสมัครวิทยุสื่อสาร
119 V 27084 วิวิศน์ ธนะจิตต์สิน อาสาสมัครวิทยุสื่อสาร
120 V 27083 บุญกอง พันธ์คำ อาสาสมัครวิทยุสื่อสาร
121 V 27082 กัณหา พันธ์คำ อาสาสมัครวิทยุสื่อสาร
122 V 27081 พรชยา พุทธเสน อาสาสมัครวิทยุสื่อสาร
[ กลับหน้าหลัก ]


จัดทำระบบโดย
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ (กกท.ศรีสะเกษ)
ร่วมกับ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ / ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ / สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษและยโสธร)