แสดงจำนวนหัวหน้าคณะนักกีฬา [ พิมพ์ทั้งหมด ] [ กลับหน้าหลัก ]
ที่ ประเภท เลข AD ชื่อ-สกุล << คลิกชื่อพิมพ์บัตร >> หน้าที่
1 B 27586 นายไสว ผาสูข กรรมการเทคนิค มวยไทยสมัครเล่น
2 B 26571 สมจิตร ศรีจันทร์ กรรมการเทคนิคฟุตซอล
3 B 28323 ภานุภณ ไตรศรี กรรมการบริหารสมาคมกีฬา
4 B 29711 อนงค์ ฉิมพุฒ กรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร
5 B 30988 พุทธิพร พิธานธนานุกูล กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลกีฬาจักรยาน
6 B 30989 บุญนิศา วรรณโชติ กรรมการฝ่ายพิธีการกีฬาจักรยาน
7 B 30626 ไวพจน์ เอี่ยมสอาด กรรมการสมาคมกีฬา จังหวัดปทุมธานี
8 B 30623 วรรณะ วชิราธาดา กรรมการสมาคมกีฬา จังหวัดปทุมธานี
9 B 30622 ดำรงค์ชัย นันทปราโมทย์ กรรมการสมาคมกีฬา จังหวัดปทุมธานี
10 B 30621 พรชัย ภัทรโกมล กรรมการสมาคมกีฬา จังหวัดปทุมธานี
11 B 29834 กมล นาคมณี กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12 B 29832 บัญญัติ สุขขัง กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13 B 29819 วีรยุทธ โสภาพ กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14 B 29828 อดิศักดิ์ สัมฤทธิ์ กรรมการสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
15 B 30987 สมพงษ์ พิธานธนานุกูล กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน
16 B 30986 ยุทธนา คุ้มมี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน
17 B 29589 พ.ต.ท. ทนงศักดิ์ คำมาตย์ คณะกรรมการกีฬาจังหวัดลพบุรี
18 B 30683 สามดาว ก้อนแข็ง คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
19 B 27772 นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
20 B 27752 พ.ต.ท. ยศวัจน์ งามสง่า คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
21 B 27751 พ.ต.อ. สุทธพล แก้วรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
22 B 31213 ชัยยศ รัตนปัญตาคม คณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
23 B 30280 ชวลิต บุญทำดี คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมการกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
24 B 29588 คำนึง ธรรมปรีชา คณะกรรมกีฬาจังหวัดลพบุรี
25 B 29124 นายอรรถพล อรรคบุตร จ่าจังหวัดศรีสะเกษ
26 B 30981 สมบูรณ์ ศิริโชติ เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดศรีสะเกษ
27 B 29826 สานิต ด้วงสา เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 B 30761 อรสิริ ศิลปโสภณ เจ้าหน้าที่ กกท.ภาค 1
29 B 30053 ทวีพงษ์ หมื่นจันทร์ เจ้าหน้าที่ กกท. จ.น่าน
30 B 29675 บุญพบ ประพฤติ เจ้าหน้าที่ กกท. จังหวัดตรัง
31 B 30526 พนิดา จรัสทอง เจ้าหน้าที่ กกท. จังหวัดนนทบุรี
32 B 30525 เนตรทราย นาคหลิม เจ้าหน้าที่ กกท. จังหวัดนนทบุรี
33 B 30728 กมล มีศรี เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดกระบี่
34 B 29862 เสวต คชเชนทร์รัตน์ เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดกระบี่
35 B 29710 ว่าที่ร้อยโทสงกรานต์ ภูมิมะ เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดกำแพงเพชร
36 B 31424 สมมาตร วรหวัง เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดชลบุรี
37 B 29669 ชาญศิลป์ พุทธศาวงษ์ เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดนครพนม
38 B 29668 วรเดช เมืองโคตร เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดนครพนม
39 B 29679 แวซู เจะแม เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดปัตตานี
40 B 29290 บัญชา เกิดสมบัติ เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดพะเยา
41 B 28643 ุสุรชัย ปัญญาชัย เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
42 B 28642 ประพัฒน์ ปลื้มอารมณ์ เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
43 B 30948 รัชรินทร์ บุญสราง เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดอำนาจเจริญ
44 B 30947 จรัส สายคูณ เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดอำนาจเจริญ
45 B 31122 ชัชพล ชุมสาย ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ กกท.ส่วนกลาง
46 B 31121 รัฐภูมิ หิรัญวิทย์ เจ้าหน้าที่ กกท.ส่วนกลาง
47 B 31120 เยี่ยมศรี สีแดง เจ้าหน้าที่ กกท.ส่วนกลาง
48 B 31119 ยุทธนา เปลี่ยนโปร่งวิทย์ เจ้าหน้าที่ กกท.ส่วนกลาง
49 B 31118 ไอรดา จันทร์อารักษ์ เจ้าหน้าที่ กกท.ส่วนกลาง
50 B 31117 ภัทรนันท์ บุษสระเกษ เจ้าหน้าที่ กกท.ส่วนกลาง
51 B 30764 ปาริฉัตร ริเริ่มกุล เจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
52 B 30763 วรสุดา ใจคิด เจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
53 B 30762 อัมพวัน สีดำ เจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
54 B 30278 ดาวรุ่ง บุญแตง เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดกาญจนบุรี
55 B 30277 ธรรมรัตน์ ยางสูง เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดกาญจนบุรี
56 B 29842 ญดา อินทร์กนก เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
57 B 29841 เขมจิรา นาคทองกนก เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
58 B 29597 ผกามาส ช่วยสกุล เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท. จังหวัดสตูล
59 B 31080 สราวุธ กุสุมภ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท. ภาค 3
60 B 31079 ศักดา สุดตลอด เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท. ภาค 3
61 B 31078 วีรยุทธ แก้วศรี เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท. ภาค 3
62 B 29307 สายัณห์ จันทาพูน เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดเชียงราย
63 B 29286 เกษยา ยะตั๋น เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดเชียงราย
64 B 29285 ภาณุเดช บัวย้อย เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดเชียงราย
65 B 30524 เพิ่มศักดิ์ ยิ้มแย้ม เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดนนทบุรี
66 B 30523 สุพัฒน์ พิสัยพันธ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดนนทบุรี
67 B 30522 สุภาพ เพชรคล้าย เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดนนทบุรี
68 B 30521 พิมผกา ชอบจิตร เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดนนทบุรี
69 B 29799 รติรัตน์ แก่นทรัพย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดปทุมธานี
70 B 29767 ดลอารีด เกตุเมือง เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดภูเก็ต
71 B 30453 ประภาวดี ทองกอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดร้อยเอ็ด
72 B 30452 ประติรพ เอกก้านตรง เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดร้อยเอ็ด
73 B 30451 ชาฏรี โคตรสมบัติ เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดร้อยเอ็ด
74 B 29593 ชนิตา ขันติสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดลพบุรี
75 B 29598 ณรงศักดิ์ วัฒนา เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดสตูล
76 B 29836 ธัญญาลักษณ์ สุวรรณโน เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
77 B 29734 ธราภุช ริ้วทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดอ่างทอง
78 B 28638 ธันยรัศมิ์ ตระกูลดิษย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดอุบลราชธานี
79 B 28637 อำนวย มหานาม เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดอุบลราชธานี
80 B 28636 ปฐม ศันสนะพิทยากร เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดอุบลราชธานี
81 B 28635 วรรณนภา สารินทร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดอุบลราชธานี
82 B 28634 ศศิพิมพ์ จิตตะยโสธร เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดอุบลราชธานี
83 B 30426 ณรงค์ สาระพันธ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.ภาค 3
84 B 29193 ชัญญานุช ศรีชาวนา เจ้าหน้าที่สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
85 B 30279 ณัฐพร เขียนโกลา เจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมการกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
86 B 28342 สันติ นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
87 B 28338 อักษร แสนใหม่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
88 B 28335 วิมล ชอบสุข ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
89 B 28339 พิเชษฐ์ เดชะคำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
90 B 28334 สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
91 B 28337 ไพบูลย์ กุลแพง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
92 B 28341 สรศาสตร์ ครองยุติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
93 B 28336 ชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
94 B 28333 ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
95 B 28340 คตศิลป์ อกอุ่น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
96 B 30624 ชาญ พวงเพ็ชร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬา จังหวัดปทุมธานี
97 B 28308 เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ
98 B 28307 วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ
99 B 28306 สัญญา จันทรัตน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ
100 B 28305 ศุภชัย ตันติคมน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ
101 B 28303 วสันต์ มีวงษ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ
102 B 28301 ตรีดาว อภัยวงศ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ
103 B 28300 เพียงใจ วิศรุตรัตน ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ
104 B 28322 กระมล โอฬาระวัต ที่ปรึกษาสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
105 B 29833 จิรวัฒน์ พริ้งสกุล ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
106 B 29818 เชาวพงศ์ ฐิติสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
107 B 30625 สาคร อำภิน นายกสมาคมกีฬา จังหวัดปทุมธานี
108 B 28317 ทวีศักดิ์ เดชเดโช นายกสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
109 B 29207 สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล นายกสมาคมกีฬาจังหวัดตรัง
110 B 29838 อนงค์ ล่อใจ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
111 B 30491 พงษ์ศักดิ์ มูลสาร นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
112 B 29742 ดร.ยิ่งยศ อุดรพิมพ์ นายกสมาคมนักกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
113 B 29103 นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีลักษณ์ นายอำเภอกันทรลักษณ์
114 B 29104 นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นายอำเภอกันทรารมย์
115 B 29105 นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ นายอำเภอขุขันธ์
116 B 29108 นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ นายอำเภอขุนหาญ
117 B 29116 นายอร่าม รัตนโสภา นายอำเภอน้ำเกลี้ยง
118 B 29114 นายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา นายอำเภอโนนคูณ
119 B 29113 นายมงคลสิษฐ์ ปิยณรงค์โรจน์ นายอำเภอบึงบูรณ์
120 B 29120 นายวิโรจน์ คล้ายสุบรรณ์ นายอำเภอเบญจลักษณ์
121 B 29109 นายอภิชาติ ธนะมัย นายอำเภอปรางค์กู่
122 B 29121 นายราศรี ศรีธรรมราช นายอำเภอพยุห์
123 B 29122 นายกิตตินันท์ อรรถบท นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
124 B 29110 นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง
125 B 29117 นายไพโรจน์ อินทร์แก้ว นายอำเภอภูสิงห์
126 B 29119 นายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอเมืองจันทร์
127 B 29102 นายนิวัติ น้อยผาง นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ
128 B 29111 นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภอยางชุมน้อย
129 B 29106 นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ นายอำเภอราษีไศล
130 B 29118 นายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำเภอวังหิน
131 B 29115 นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอศรีรัตนะ
132 B 29123 นายคณิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอศิลาลาด
133 B 29112 นายสมศักดิ์ นิสัยสม นายอำเภอห้วยทับทัน
134 B 29107 นายเลิศบุศย์ กองทอง นายอำเภออุทุมพรพิสัย
135 B 26536 นายศุดเดช ประทุมเวียง ประธาน กรรมการเทคนิคกีฬาคริกเกต
136 B 26763 สุธี ชินชัย ประธานกรรมการเทคนิคกีฬาวอลย์เลบอล
137 B 27068 อภิวัฒน์ แสนคุ้ม ประธานกรรมการฝ่ายที่พัก
138 B 27056 อรัญ สิงห์คำ ประธานกรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬา
139 B 27022 เอกอมร ใจจง ประธานกรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬา
140 B 26912 แสงเทียนชัย ใจดี ประธานกรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬา
141 B 30984 ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน
142 B 26346 สมศักดิ์ มะเส ประธานจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน
143 B 26321 ศึก ลูกอินทร์ ประธานจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส
144 B 26333 สุทธิโรจน์ บุ้งทองธนรัตน์ ประธานจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
145 B 26344 วีระศักดิ์ จันทะรัตน์ ประธานจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ
146 B 26338 พงษ์อนันต์ ธรรมศิริ ประธานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
147 B 26351 ไสว ผาสุข ประธานจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น
148 B 26349 ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต ประธานจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน
149 B 26353 นิรันดร์ ชูสิทธิ์ ประธานจัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ในร่ม
150 B 28304 วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ
151 B 26358 พันศักดิ์ ทรงกลด ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก
152 B 26341 อิทธิ ศรีมาธรณ์ ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวู๊ดบอล
153 B 26335 นริศ อัมกรัตน์ ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์
154 B 27262 สุริยะ มนิระพงษ์ ประธานฝ่ายที่พักนักกีฬา
155 B 27216 บังอร ประทุมเทา ประธานฝ่ายที่พักนักกีฬา
156 B 26952 เกียรติศัะกดิ์ บุญกัณหา ประธานฝ่ายที่พักนักกีฬา
157 B 26930 สมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ประธานฝ่ายที่พักนักกีฬา
158 B 26923 บุญส่ง ตระกาลจันทร์ ประธานฝ่ายที่พักนักกีฬา
159 B 27015 สุพล วรรณจู ประธานฝ่ายที่พักนักกีฬาๆ
160 B 28248 อักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
161 B 28311 นินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
162 B 29101 นายวัฒนา พุฒิชาติ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ
163 B 29586 ว่าที่ รต.สกล เจริญวงษ์ ผอ.กกท.จ.ลพบุรี และ รองหัวหน้าคณะนักกีฬา จ.ลพบุรี
164 B 29587 พีรพงษ์ นุชรักษ์ ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลพบุรี
165 B 29931 พิมงาม ปินธรรมมา ผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท.ภาค5 จังหวัดเชียงใหม่
166 B 29930 พัชรวงศ์ จันทราศัพท์ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท.ภาค5 จังหวัดเชียงใหม่
167 B 30269 วรนิษฐ์ วุฒิธัญนิธินนท์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ กกท.จังหวัดลพบุรี
168 B 29187 ชาติ ชุลีนวน ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ กกท. ภาค 4
169 B 29186 ปริยะ เหล่าสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ กกท. ภาค 4
170 B 28299 เบ็ญทราย กียปัจจ์ ผู้ช่วยเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ
171 B 28328 ณัฐนันท์ กัลยาศิริ ผู้ช่วยเลขาฯผู้ว่า กทม.
172 B 28327 วราพร ตระกูลชีวพานิตต์ ผู้ช่วยเลขาฯผู้ว่า กทม.
173 B 28326 ยุทธพันธุ์ มีชัย ผู้ช่วยเลขาฯผู้ว่า กทม.
174 B 31426 กษมา สามเพชรเจริญ ผู้แทนกองนิติการ สำนักผู้ว่าการ กกท
175 B 31425 นที ได้ผลธัญญา ผู้แทนกองนิติการ สำนักผู้ว่าการ กกท
176 B 29712 สุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
177 B 30454 สิรินาถ เกิดเหมาะ ผู้สังเกตการณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
178 B 29590 สุรชัย ศรีพลอย ผู้อำนวยการ ททท.จังหวัดลพบุรี
179 B 28324 วิทยา สิงหะไกรวรรณ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
180 B 29284 อมร อายุปัน ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.จังหวัดเชียงราย
181 B 29295 สุทน ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.จังหวัดพะเยา
182 B 29694 ทัตพงศ์ สิทธิโชค ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.จังหวัดระยอง
183 B 29927 รุจิรา เปรมานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.ภาค5
184 B 28314 ปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
185 B 31061 ศิลประสิทธิ์ ศรีเกียรติ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
186 B 31060 พ.ต.ท.ภาสพงศ์ ศรีเมือง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
187 B 29304 สุวิทย์ เกิดบำรุง ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.
188 B 29303 มีชัย อินวู๊ด ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.
189 B 29299 พรรณภสร โพธิ์พันธ์ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.
190 B 31126 ปริญญา นกแก้ว ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.
191 B 29306 ธนศาล แก้วกังวาล ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.
192 B 29305 นดา มะลิซ้อน ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.
193 B 29302 กฤตมุข หล่าบรรเทา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.
194 B 29301 ชินทัต ทองศรีสุข ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.
195 B 29300 เสาวภา พรหมสุข ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.
196 B 29298 ทัศนะ ไตรรัตน์ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.
197 B 31430 นฤภัทร เพิ่มกุศล ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
198 B 31429 ธนวุฒิ แสงบุญ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
199 B 31428 วิทยา วิศรุตโสภณ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
200 B 29297 ศรุตี ศรีจันทร์วงศ์ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
201 B 29293 กรรณรต กัลทะกาลังค์ พนักงาน กกท.จังหวัดพะเยา
202 B 29591 อรุณทิพย์ วัฒนกุลวิวัฒน์ พนักงาน กกท.จังหวัดลพบุรี
203 B 29929 ฉัตรชัย นนท์เต็ม พนักงาน กกท.ภาค5 จังหวัดเชียงใหม่
204 B 29928 เกียรติพงศ์ บุญเกิดไวย์ พนักงาน กกท.ภาค5 จังหวัดเชียงใหม่
205 B 30547 ลลิดา ภักดีคีรีไพรวัลย์ พนักงานส่งเสริมกีฬา 6 จังหวัดนนทบุรี
206 B 29125 นายสุริยา บุตรจินดา รก.ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ
207 B 30985 พอพันธุ์ สนเจริญ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน
208 B 30490 ประทีป กิจจะวัฒนะ รองประธานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
209 B 28313 อรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร
210 B 28312 มานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานคร
211 B 28298 ผสุดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
212 B 28297 อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
213 B 28296 อมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
214 B 29716 ฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
215 B 29292 เรืออากาศตรี สุวิชา แก้วมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
216 B 28639 สุทรา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
217 B 30448 พลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
218 B 29585 สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
219 B 29837 วัชรินทร์ ทองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
220 B 28316 สุวพร เจิมรังษี รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
221 B 28315 ชัชกูล รัตนวิบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
222 B 29699 ชวิศา ร่าเริง รองหัวหน้าคณะนักกีฬา จังหวัดยโสธร
223 B 30284 สุนีย์ เอกฉันท์ รองหัวหน้าคณะนักกีฬา จังหวัดกาญจนบุรี
224 B 29861 วิวรรธษ์ นนทโชติ รองหัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดกระบี่
225 B 29713 กิตติยาภรณ์ ฝึกฝน รองหัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร
226 B 29667 พรภิมล กันเนียม รองหัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดนครพนม
227 B 30520 ปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ รองหัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดนนทบุรี
228 B 29677 สุวิทย์ ดงประเสริฐ รองหัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดปัตตานี
229 B 28641 สมพงษ์ ณะรงค์ชัย รองหัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
230 B 30450 พิพัฒน์ วิชัยรัมย์ รองหัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
231 B 29600 วันดี รัตนบุบผา รองหัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดสตูล
232 B 29194 นพเวศน์ ขวัญวงศ์ รองหัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดสุโขทัย
233 B 29840 รุ้งเพชร รอดแก้ว รองหัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
234 B 28632 สัมพันธ์ พงษ์ทอง รองหัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
235 B 29283 ทนง ดอนชัย รองหัวหน้าคณะนักกีฬา
236 B 30285 สมศักดิ์ เปรมประยูร เลขาธิการนายกสมาคมกีฬา จังหวัดกาญจนบุรี
237 B 29192 พีระพงษ์ เชียงบุตร เลขาธิการสมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
238 B 29714 สำเริง พนมวาสน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร
239 B 26322 อาจหาญ วิริยโกศล เลขานุการการจัดการการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
240 B 28633 พชร ประชุมแดง เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
241 B 30519 จิรโชค จารุภาวัฒน์ เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
242 B 31212 ก่อภณ ฮุ้นสกุล เลขาสมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
243 B 30462 สุรชัย ทุมวงศ์ เลขาฯรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
244 B 29287 เจษฎา ปัญญา สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
245 B 29768 สุภาพ พลับสิงห์ สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
246 B 29126 นางสาวรวีวรรณ จึงมั่นคง เสมียนตราจังหวัดศรีสะเกษ
247 B 30193 ณเดชน์ ใจคิด หัวหน้าคณะนักกีฬา จ. สระแก้ว
248 B 29674 พรรณภพ อุ่นเสียม หัวหน้าคณะนักกีฬา จังหวัดตรัง
249 B 29599 ประทีป พุทธกุล หัวหน้าคณะนักกีฬา จังหวัดสตูล
250 B 28318 ยิ่งศักดิ์ เผ่าอินจันทร์ หัวหน้าคณะนักกีฬากรุงเทพมหานคร
251 B 29860 ทรงศักดิ์ กิตาการกุล หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดกระบี่
252 B 30276 ปราโมทย์ สุขพลอย หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
253 B 29709 ธัชสุบรรณ เพ๊ชรณสังข์กุล หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร
254 B 29764 สุวิรัฐ สุวรรณเมธากร หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
255 B 29666 ชาญยุทธ วัจนสวัสดิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดนครพนม
256 B 29800 นวภัสร์ นนท์ธนาเกียรติ หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดปทุมธานี
257 B 29676 พรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดปัตตานี
258 B 29294 กรวิชญ์ ปิงเมือง หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดพะเยา
259 B 29741 นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
260 B 28640 ว่าที่ รต.สุรพงษ์ กันสุวรรณ หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
261 B 30449 ปราโมทย์ เอกก้านตรง หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
262 B 29693 วิเชียร แสงวงศ์กิจ หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดระยอง
263 B 29584 จำเนียร ธรรมปรีชา หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดลพบุรี
264 B 29191 สุรินทร์ ชาญสุรรณ หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดสุโขทัย
265 B 29839 เมธา อินทรโยธา หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
266 B 30496 ฉลอง เผ่าแก้ว หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
267 B 28631 สุรพันธ์ ดิสสะมาน หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
268 B 29933 สุรินทร์ สันแดง หัวหน้าบริหารงานการเงิน กกท.ภาค5 จังหวัดเชียงใหม่
269 B 29932 ชาติ เกษปัญญา หัวหน้าบริหารงานการเงิน กกท.ภาค5 จังหวัดเชียงใหม่
270 B 31620 นายศราวุธ ไชยพิณ หัวหน้าผู้สังเกตการณ์ จังหวัดจันทบุรี
271 B 28325 อำนาจ เฉลิมกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปกองการกีฬา
272 B 30287 ภาธร ภูษณะพงษ์ อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
273 B 30286 ภุชงค์ ชำนาญกิจ อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
274 B 29715 ส.อ.ณรงค์ อยู่ปาน อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร
275 B 29678 อุดม ธรรมเจริญ อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี
276 B 29289 อัครา พรหมเผ่า อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
277 B 29288 อุดม อ่อนนวล อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
278 B 31211 รังสรรค์ สละชีพ อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
279 B 29831 ไพศาล วารีวะนิช อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
280 B 29827 อรรถพล สุวรรณโชติ อุปนายกสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
281 B 29765 สมพงษ์ มุทิตากุล อุปนายกสมาคมนักกีฬาจังหวัดภูเก็ต
[ กลับหน้าหลัก ]


จัดทำระบบโดย
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ (กกท.ศรีสะเกษ)
ร่วมกับ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ / ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ / สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษและยโสธร)