แสดงจำนวนกรรมการอำนวยการ [ พิมพ์ทั้งหมด ] [ กลับหน้าหลัก ]
ที่ ประเภท เลข AD ชื่อ-สกุล << คลิกชื่อพิมพ์บัตร >> หน้าที่
1 A 26552 นางสาวเยาวพา งามสุข กรรมการเทคนิค กีฬาคริกเกต
2 A 26540 นางสุดสายใจ กิ่งทะวงษ์ กรรมการเทคนิค กีฬาคริกเกต
3 A 27113 รติปภา ปัดถา กรรมการเทคนิคกีฬากาบัดดี้
4 A 29154 สุริยันต์ โสดามุข เจ้าหน้าที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย CAT ศรีสะเกษ
5 A 31210 จำเริญ สละชีพ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
6 A 26062 ดร. ฤทธา นันทพันธ์ ประธานอำนวยการฝ่ายที่พัก
7 A 28309 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
8 A 30518 ธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
9 A 30425 จินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการ กกท.ภาค 3
10 A 29296 นนชัย ศานติบุตร ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
11 A 28310 จุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
12 A 30727 ขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
13 A 27674 ภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
14 A 30461 วิศิษฐ์ คูรัตนเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
15 A 30192 ชมพูนุท เจนช่างใจคิด รองหัวหน้าคณะนักกีฬา จ. สระแก้ว
[ กลับหน้าหลัก ]


จัดทำระบบโดย
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ (กกท.ศรีสะเกษ)
ร่วมกับ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ / ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ / สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษและยโสธร)