แสดงจำนวนกรรมการอำนวยการ [ พิมพ์ทั้งหมด ] [ กลับหน้าหลัก ]
ที่ ประเภท เลข AD ชื่อ-สกุล << คลิกชื่อพิมพ์บัตร >> หน้าที่
1 A 25707 ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร ประธานคณะกรรมการพิธีเปิด
2 A 25600 ประทีป กีรติเรขา ประธานอำนวยการ
3 A 29008 พรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
4 A 30372 ชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
5 A 28100 นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
6 A 30910 ฯพณฯยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี
7 A 25603 สนิท ขาวสะอาด รองประธานอำนวยการ
8 A 25602 สุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รองประธานอำนวยการ
9 A 25601 วิศิษฐ คูรัตนเวช รองประธานอำนวยการ
10 A 30903 นายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
[ กลับหน้าหลัก ]


จัดทำระบบโดย
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ (กกท.ศรีสะเกษ)
ร่วมกับ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ / ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ / สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษและยโสธร)