แสดงจำนวนผู้สังเกตการณ์ [ พิมพ์ทั้งหมด ] [ กลับหน้าหลัก ]
ที่ ประเภท เลข AD ชื่อ-สกุล << คลิกชื่อพิมพ์บัตร >> หน้าที่
1 O 27486 นายอัศวิน ปุณศรี เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดภูเก็ต
2 O 27485 นายพรณรงค์ ก้วน เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดภูเก็ต
3 O 27484 นางเชษฐ์สุดา เบี้ยปู เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดภูเก็ต
4 O 27483 นายอภิเชษฐ์ เกษโร เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดภูเก็ต
5 O 27482 นางกัลยา ระเบียบโอษฐ์ เจ้าหน้าที่ กกท.จังหวัดภูเก็ต
6 O 31602 ชลาริน สุขเกิด เจ้าหน้าที่ทีม กีฬาแฮนด์บอลชายหาด จ.กระบี่
7 O 31492 ซารีณี กอตอบารู เจ้าหน้าที่ทีม คริกเก็ต จ.ยะลา
8 O 31491 รอชาดา โตะเฮง เจ้าหน้าที่ทีม คริกเก็ต จ.ยะลา
9 O 31490 อานัส อานัน เจ้าหน้าที่ทีม คริกเก็ต จ.ยะลา
10 O 29705 นายทรงฤทธิ์ สินถาวร เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
11 O 29704 นายธนยศ สินถาวร เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
12 O 29703 นายไพโรจน์ ขำสำอางค์ เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
13 O 29878 นายนพพร อุสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬา จังหวัดชุมพร
14 O 31103 สมพระทัย ธารชัย ผู้จัดการทีมจักรยาน จ.สกลนคร
15 O 29181 น.ส.ดวงฤทัย เฮมกลาง ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
16 O 30593 น.ส.ผอบทอง สุจินพรหม ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ จังหวัดศรีสะเกษ
17 O 31547 ณัฐพงศ์ เชื้อสระคู ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนตะกร้อ จ.ร้อยเอ็ด
18 O 30629 นายอาภากร เนื้ออ่อน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนรักบี้ จ.กระบี่
19 O 31108 นิภา พูนศรี ผู้ฝึกสอนกรีฑา จ.อุดรธานี
20 O 30758 นายน้อม จันทะรี ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย จ.ร้อยเอ็ด
21 O 30594 นายสรวิทย์ มีฤทธิ์ ผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ จังหวัดศรีสะเกษ
22 O 30263 นายเกียรติรันทร์ มุขแก้ว ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเลน จ.นครศรีธรรมราช
23 O 31191 ณิชกมล อุทัยดา ผู้สังเกตการณ์ จ.บุรีรัมย์
24 O 31190 นายบรรจง เรืองสุขสุด ผู้สังเกตการณ์ จ.บุรีรัมย์
25 O 31189 นางพัฒนา เปลี่ยนไธสง ผู้สังเกตการณ์ จ.บุรีรัมย์
26 O 31648 ธีระโรจน์ วงษ์จันทร์ ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดจันทบุรี
27 O 31626 ผ่องพรรณ เมตตา ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดจันทบุรี
28 O 31201 ดาเรศ ซิตูมปูน ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
29 O 31674 ภาณุพงศ์ ไชยสุพรรณ ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดสกลนคร
30 O 30587 นายสุริยา พรรษา ผู้สังเกตการณ์ / ผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต ร.ร.จตุรภูมิฯ
31 O 30943 ณัฐพล คำนวนวุฒิ ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
32 O 30942 จันทร์จิรา รัตนไพบูลย์ ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
33 O 30941 ดลธิช กันอริ ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
34 O 30940 โศจิรัตน์ พูลคุ้ม ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
35 O 30939 สันติชัย พลรักษา ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
36 O 30938 อธิคม ศรีโปฎก ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
37 O 30937 ศิวะพล พัฒน์ทอง ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
38 O 30932 สุเทพ สุภาวรรณ ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
39 O 30931 สุธี บุญปลีก ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
40 O 30930 นครินทร์ คุ้มภักดี ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
41 O 30929 สาธิป แก้วมณี ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
42 O 30928 กัตกฤษฎากรณ์ ชนแดง ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
43 O 30927 เพ็ญแข ศรีพานิช ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
44 O 30926 อณิศา หงษาค้า ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
45 O 30925 อภิวัฒน์ วันทา ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
46 O 30924 ฤทธิ์ธี ขำศิริรัตน์ ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
47 O 30922 อัยยะ กลั่นพจน์ ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
48 O 30921 สาคร กลั่นพจน์ ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
49 O 30920 วาทิตพันธ์ สวนไทยสง ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
50 O 30919 อุดม จอกรบ ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
51 O 30918 กิตติศักดิ์ เขม้นเขตการ ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
52 O 30915 ธราธร โพธิสัตย์ ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
53 O 30914 พิเชษฏ์ บุญสิทธิ์ ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
54 O 30913 สุรัตน์ ชุ่มนุ้ย ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
55 O 30912 สิทธิเดช ทองสวัสดิ์ ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
56 O 30911 ฐิรวัฒน์ ศรีพานิช ผู้สังเกตการณ์ กรุงเทพมหานคร
57 O 31514 พรรคพงศ์ โสมาเกต ผู้สังเกตการณ์ กีฬารักบี้ฟุตบอล
58 O 31499 สมบัติ โภคธรรม ผู้สังเกตการณ์ จ.จันทบุรี
59 O 31560 วิริยะชัย นิคมไชยกุล ผู้สังเกตการณ์ จ.นครราชสีมา
60 O 31559 นนัส ยืนยง ผู้สังเกตการณ์ จ.นครราชสีมา
61 O 31531 อริสา ริมหมู่ดี ผู้สังเกตการณ์ จ.นครราชสีมา
62 O 31530 สมบัติ เจริญสุข ผู้สังเกตการณ์ จ.นครราชสีมา
63 O 31529 รัตนาภรณ์ วิทภรณยุทธ์ ผู้สังเกตการณ์ จ.นครราชสีมา
64 O 31527 ชนิกานต์ เปลี่ยนจันอัด ผู้สังเกตการณ์ จ.นครราชสีมา
65 O 31526 อุทุมพร เลี่ยมรัตน์ ผู้สังเกตการณ์ จ.นครราชสีมา
66 O 31233 พิรุณ ดีหลาย ผู้สังเกตการณ์ จ.นครราชสีมา
67 O 31221 วันชา แผ่นลิ้นฟ้า ผู้สังเกตการณ์ จ.นครสวรรค์
68 O 31495 สมชัย เจริญไกร ผู้สังเกตการณ์ จ.มุกดาหาร
69 O 31484 ซีตีอามีเนาะ อาแซบากา ผู้สังเกตการณ์ จ.ยะลา
70 O 31471 วิชา ชอบเจริญ ผู้สังเกตการณ์ จ.สิงห์บุรี
71 O 31618 รัชนี ริ้วทอง ผู้สังเกตการณ์ จ.อ่างทอง
72 O 31193 ศิริวรรณ แก้วดี ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดจันทบุรี
73 O 30052 นายวิทยา ทะนันชื่น ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดเชียงใหม่
74 O 30051 ว่าที่ร้อยตรี กรกต พัดเวียง ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดเชียงใหม่
75 O 31519 จารุวรรณ แผ้วพลสง ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
76 O 31518 มณฑิรา แผ้วพลสง ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
77 O 29872 นายวัชรินทร์ วรามิตร ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
78 O 29871 นายอโณทัย ม่วงพุ่ม ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
79 O 29870 นายไตรดา พูลสวัสดิ์ ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
80 O 29869 นายชาญณรงค์ บุญชม ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
81 O 29868 นายยุทธชัย ปริยวาที ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
82 O 29867 พ.อ.อ.กมล โภคากร ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
83 O 31202 ฮุสเซนท์ ซิตูมปูน ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
84 O 31580 ปวีณ์ พันธสีมา ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
85 O 31575 ธนาศักดิ์ เทศขันธ์ ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
86 O 31574 ปณิตา พันธสีมา ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
87 O 31573 อัฑฒ์ พันธสีมา ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
88 O 31562 ยุรนันท์ น่วมเจริญ ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
89 O 31216 สิบเอกสมพงษ์ แสงสุเทพ ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู
90 O 31215 ณัฐพงศ์ พลแก้ว ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู
91 O 31214 ประสิทธิ์ ชนะวงศ์ ผู้สังเกตการณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู
92 O 31500 วราพรรณ เลี่ยมรัตน์ ผู้สังเกตการณ์กรีฑา จ.นครนายก
93 O 31498 สนอง อินทรวิสูตร์ ผู้สังเกตการณ์กีฬาตะกร้อ จ.จันทบุรี
94 O 31497 ณัฐพงษ์ พงษ์นาค ผู้สังเกตการณ์กีฬาตะกร้อ จ.จันทบุรี
95 O 31582 ธนภัทร ธนัญชัย ผู้สังเกตการณ์กีฬายิงปืน จังหวัดเชียงใหม่
96 O 31158 เลิศศักดิ์ ทิพย์สุวรรณ ผู้สังเกตการณ์กีฬายูโด จ.สกลนคร
97 O 29180 ด.ช.ทรนง เบ้าทุมมา ผู้สังเกตการณ์จังหวัดบึงกาฬ
98 O 29179 นายสุดแดน เคยสนิท ผู้สังเกตการณ์จังหวัดบึงกาฬ
99 O 29178 นางกันทิมา มะเส ผู้สังเกตการณ์จังหวัดบึงกาฬ
100 O 29177 นายสุกรรณ พิเภก ผู้สังเกตการณ์จังหวัดบึงกาฬ
101 O 29176 ด.ช.ธนกฤต สุนันทนาม ผู้สังเกตการณ์จังหวัดบึงกาฬ
102 O 29175 นายธนาสิทธิ์ มะเส ผู้สังเกตการณ์จังหวัดบึงกาฬ
103 O 29174 นางจันทราพร สุนันทนาม ผู้สังเกตการณ์จังหวัดบึงกาฬ
104 O 29173 นายสมภพ สุนันทนาม ผู้สังเกตการณ์จังหวัดบึงกาฬ
105 O 29259 นางอำไพ วงศ์นาม ผู้สังเกตการณ์จังหวัดลำปาง
106 O 29258 น.ส.จิดารัตน์ เครือนพรัตน์ ผู้สังเกตการณ์จังหวัดลำปาง
107 O 29257 นางสุรภี บัวแก้ว ผู้สังเกตการณ์จังหวัดลำปาง
108 O 30589 นายอุดม บึงไกร ผู้สังเกตการณ์ปันจักสีลัต ร.ร.จตุรภูมิฯ
109 O 31578 ด.ต.สุทธิพงษ์ งอกนาวัง ผู้สังเกตการณ์มวยไทยสมัครเล่น จ.ชัยภูมิ
110 O 31154 จักรพงษ์ ศรีจำนงค์ ผู้สังเกตการณ์มวยไทยสมัครเล่น จ.ร้อยเอ็ด
111 O 31153 ศักดิ์ศรี วจีภูมิ ผู้สังเกตการณ์มวยไทยสมัครเล่น จ.ร้อยเอ็ด
112 O 31548 จักรณรงค์ ท่าฉลาด ผู้สังเกตการณ์มวยไทยสมัครเล่น จ.สุรินทร์
113 O 31617 กชกร นิ่มแสง ผู้สังเกตการณ์
114 O 31595 จวน คำมูลศรี ผู้สังเกตการณ์
115 O 31478 วฤหัส รุ่งเรือง ผู้สังเกตการณ์
116 O 31474 จสอ.สัญญา บุญจันทร์ ผู้สังเกตการณ์
117 O 31071 ประชุม เหล่าแช่ม ฟุตบอลหญิง จ.เพชรบููรณ์
118 O 31070 พยัคฆ์ จันทพยัคฆ์ ฟุตบอลหญิง จ.เพชรบููรณ์
119 O 29880 นางสาวมยุรี จงประสานเกียรติ สมาคมกีฬา จังหวัดชุมพร
120 O 29879 นายนุกูล แก้วสวี สมาคมกีฬา จังหวัดชุมพร
121 O 29877 นายสิงหา นิสภา สมาคมกีฬา จังหวัดชุมพร
122 O 29915 นายชรินทร์ บานชื่น สมาคมกีฬา จังหวัดยะลา
123 O 30266 นางจตุพร อ่าวลึกน้อย สังเกตการณ์ จ.นครศรีธรรมราช
124 O 27748 นางวชิราภรณ์ บุญมาก สังเกตการณ์ จ.ศรีสะเกษ
125 O 31677 ศราวุธ ดำพลงาม สังเกตการณ์ จังหวัดชุมพร
126 O 31441 วสันต์ ไชยกุล สังเกตการณ์ กรีฑา
127 O 27743 นายวิรัช กะตะศิลา สังเกตการณ์ มวยไทยสมัครเล่น จ.ศรีสะเกษ
128 O 29792 นายพงษ์เทพ มิคะนุช สังเกตการณ์กีฬาเทควันโด จังหวัดอุทัยธานี
129 O 29791 นายปรีชา เส้งหะพันธ์ สังเกตการณ์กีฬาเทควันโด จังหวัดอุทัยธานี
130 O 27750 นายภูวเนศวร์ บุญมาก สังเกตการณ์ปันจักสีลัต จ.ศรีสะเกษ
131 O 27749 นายพนม ขุนพรหม สังเกตการณ์ปันจักสีลัต จ.ศรีสะเกษ
132 O 27745 นายวิทยา นิยมพันธ์ สังเกตการณ์ปันจักสีลัต จ.ศรีสะเกษ
[ กลับหน้าหลัก ]


จัดทำระบบโดย
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ (กกท.ศรีสะเกษ)
ร่วมกับ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ / ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ / สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษและยโสธร)