แสดงจำนวนแขกรับเชิญ [ พิมพ์ทั้งหมด ] [ กลับหน้าหลัก ]
ที่ ประเภท เลข AD ชื่อ-สกุล << คลิกชื่อพิมพ์บัตร >> หน้าที่
1 G 27985 นางสาวสุพัชนา สมศรี ผู้ติดตามนักแสดงพิธีเปิด
2 G 31686 ปัณณทัต ลำเฟือย กรรมการกองเชียร์ พิธีเปิด-ปิด
3 G 31685 โภคิณ พันธ์คำ กรรมการกองเชียร์ พิธีเปิด-ปิด
4 G 31684 ณัฐพล จำนิล กรรมการกองเชียร์ พิธีเปิด-ปิด
5 G 31683 อรอุมา มัฆวิมาลย์ กรรมการกองเชียร์ พิธีเปิด-ปิด
6 G 30946 เสาวลักษณ์ รุ่งแสง แขกรับเชิญ ราชภัฎศรีสะเกษ
7 G 31328 ณัฐนี จันทวงศ์ ทีมงานผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
8 G 31327 ภัทรพร สุทธิพันธ์ ทีมงานผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
9 G 31326 กฤษฎาพร ว่องเจริญ ทีมงานผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
10 G 31325 ณัชฌารีย์ รวิภาสพงศกร ทีมงานผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
11 G 29347 นายชยานนท์ สุวรรณทรัพย์ ผู้ติดตามผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
12 G 29349 นายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ ผู้ติดตามรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมา
[ กลับหน้าหลัก ]


จัดทำระบบโดย
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ (กกท.ศรีสะเกษ)
ร่วมกับ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ / ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ / สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษและยโสธร)