แสดงจำนวนเจ้าหน้าที่ทีม [ พิมพ์ทั้งหมด ] [ กลับหน้าหลัก ]
ที่ ประเภท เลข AD ชื่อ-สกุล << คลิกชื่อพิมพ์บัตร >> หน้าที่
1 Fo 30541 พ.จ.อ.อุทิศ อินทร์จอหอ ผู้จ้ดการทีมนักกีฬาว่ายน้ำ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
2 Fo 30360 นายวิชิตย์ อินมูล ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จังหวัดอุตรดิตถ์
3 Fo 02826 พันธ์ศักดิ์ สมพร ผู้ฝึกสอนฟุตซอล จ.ศรีสะเกษ
4 Fo 30543 นายพรชัย ครองยุติ ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ
5 Fo 30542 น.ส.นริศรา ประภาสโนบล ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ
6 Fo 27986 นายอำนาจ กลินทะ ผู้ฝึกสอนสนุ้กเกอร์ จ.นครราชสีมา
7 Fo 03017 ชัยขจร บัวช่วย กรีฑา จ.ขอนแก่น
8 Fo 28648 นางธนิดารินทร์ อธิมาศชัยรัศมิ์ ครูฝึกสอนยิงปืน จ.อุบลราชธานี
9 Fo 07713 วิสุทธ์ กสิยะพัท จักรยาน จ.เชียงใหม่
10 Fo 29421 นายยุสรีย์ ยะโซะ เจ้าหน้าที่ทีฟุตบอลจังหวัดนราธิวาส
11 Fo 29420 นายฟีรฮาน มะแซ เจ้าหน้าที่ทีฟุตบอลจังหวัดนราธิวาส
12 Fo 29419 นายสุไฮมิง สแม เจ้าหน้าที่ทีฟุตบอลจังหวัดนราธิวาส
13 Fo 29042 นายรักไทย อ่วมวิไลย เจ้าหน้าที่ทีม จ.ชัยนาท
14 Fo 29041 น.ส.พรทิพย์ สุพรรณกุล เจ้าหน้าที่ทีม จ.ชัยนาท
15 Fo 29040 น.ส.เสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา เจ้าหน้าที่ทีม จ.ชัยนาท
16 Fo 29039 นายวุฒิคุณ รัตนเพทาย เจ้าหน้าที่ทีม จ.ชัยนาท
17 Fo 29038 นางจิราภรณ์ เรืองโพธิ์ เจ้าหน้าที่ทีม จ.ชัยนาท
18 Fo 29037 น.ส.มุทิตา สำเภาเงิน เจ้าหน้าที่ทีม จ.ชัยนาท
19 Fo 29035 น.ส.จินตนา เรือนแป้น เจ้าหน้าที่ทีม จ.ชัยนาท
20 Fo 29034 นายสมนึก เรืองโพธิ์ เจ้าหน้าที่ทีม จ.ชัยนาท
21 Fo 31601 กิติศักดิ์ สิงห์ทอง เจ้าหน้าที่ทีม กีฬาแฮนด์บอลชายหาด จ.กระบี่
22 Fo 07707 ยุทธภูมิ ถมวัฒนสิน เจ้าหน้าที่ทีมกีฬายิงปืน จ.เชียงใหม่
23 Fo 29036 นายดนัย ดินรมรัยย์ เจ้าหน้าที่ทีมซอฟท์บอล จ.ชัยนาท
24 Fo 29033 นายไฉน คงสนุ่น เจ้าหน้าที่ทีมซอฟบอล จ.ชัยนาท
25 Fo 30371 นายพิทวัส มิคะนุช เจ้าหน้าที่ทีมเทควันโด จ.ชัยนาท
26 Fo 29423 นายเปาซี ลีมา เจ้าหน้าที่ทีมฟุตบอลจังหวัดนราธิวาส
27 Fo 29422 นายอับดุลกอเละ หะยียามา เจ้าหน้าที่ทีมฟุตบอลจังหวัดนราธิวาส
28 Fo 27425 นางสาวพิกุลทอง ชวดไธสง เจ้าหน้าที่ทีมยกน้ำหนัก จ.ชัยนาท
29 Fo 30273 นางพรเพ็ญ ทองปลิว เจ้าหน้าที่ทีมรักบี้ฟุตบอล จ.เลย
30 Fo 30272 นายผดุงพงษ์ ทองปลิว เจ้าหน้าที่ทีมรักบี้ฟุตบอล จ.เลย
31 Fo 29424 นายเจ๊ะมะรอนิง ยูโซะ เจ้าหน้าที่ทีมวู้ดบอลจังหวัดนราธิวาส
32 Fo 03073 อดุลย์ จันละคร ซอฟท์บอล จ.ขอนแก่น
33 Fo 25282 อิทธิชัย เกษมสวัสดิ์ เซปักตะกร้อ จ.ราชบุรี
34 Fo 25251 นัยฤทธิ์ มาลี ตะกร้อลอดห่วง จ.ราชบุรี
35 Fo 03045 ลี ซุง คุณ เทควันโด จ.ขอนแก่น
36 Fo 21680 วิษณุ พันพรม เทควันโด จ.ชลบุรี
37 Fo 23022 นาชา ปั้นทอง เทควันโด จ.นนทบุรี
38 Fo 23007 ดนัย แก้วแหวน เทควันโด จ.นนทบุรี
39 Fo 22993 กนิษฐา กนิษฐสวัสดิ์ เทควันโด จ.นนทบุรี
40 Fo 03255 นายชาญชัย ชาญวรนิต เทควันโด จ.มุกดาหาร
41 Fo 21652 ธีระเดช เมฆอัมพร เทเบิลเทนนิส จ.ชลบุรี
42 Fo 07905 ณัฐฑณิชา ธรรมสิริ นักกายภาพบำบัดกีฬารักบี้ฟุตบอล จ.น่าน
43 Fo 29057 ด.ญ.ชนกนันท์ นนทะคำจันทร์ นักกีฬาคริกเก็ต จ.ชัยนาท
44 Fo 29056 ด.ญ.ศศิวิมล หาญประกาศ นักกีฬาคริกเก็ต จ.ชัยนาท
45 Fo 29055 ด.ญ.ณัฐนาวี ขำเดช นักกีฬาคริกเก็ต จ.ชัยนาท
46 Fo 29058 นายวัศพล อภิชนะกุลชัย นักกีฬาซอฟท์บอล จ.ชัยนาท
47 Fo 29487 นายจีระศักดิ์ สมคิด นักกีฬาฟุตซอล จังหวัดนนทบุรี
48 Fo 28790 นายวรพล สีทาบุตร นักกีฬาว่ายน้ำ จ.อุบลราชธานี
49 Fo 21694 สุเชษฎ์ อิ่มนาค แบดมินตัน จ.ชลบุรี
50 Fo 21646 ณัฐวุฒิ ทวีวัฒน์ แบดมินตัน จ.ชลบุรี
51 Fo 20984 พัฒนศิลป์ มูซอ ปันจักสีลัต จ.กรุงเทพมหานคร
52 Fo 21970 ปราโมทย์ สุขสำราญ ปันจักสีลัต จ.ฉะเชิงเทรา
53 Fo 25247 ดำรง เหมาะประมาณ เปตอง จ.ราชบุรี
54 Fo 30358 นายสุดใจ ดอนเต๋าเหล็ก ผู้ควบคุมทีมกีฬามวยปล้ำ จ.ศรีสะเกษ
55 Fo 33401 นายสุดใจ ดอนเต๋าเหล็ก ผู้ควบคุมทีมมวยปล้ำ จ.ศรีสะเกษ
56 Fo 31069 ธรรมปพน หาลือ ผู้ควบคุมทีมมวยสากลสมัครเล่น จ.พะเยา
57 Fo 28675 นางสาวสวิทย์ ทองไสล ผู้ควบคุมทีมแฮนด์บอลชายหาด จ.อุบลราชธานี
58 Fo 31522 เกรียงศักดิ์ การะเกษ ผู้จัดการทีมกีฬาจักรยาน จ.กำแพงเพชร
59 Fo 30795 นายประวัติ ใจตรง ผู้จัดการทีมกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส จังหวัดสงขลา
60 Fo 31343 เพนิน บุญยืน ผู้จัดการทีมกีฬาว่ายน้ำ จ.ขอนแก่น
61 Fo 33301 นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้จัดการทีมมวยปล้ำ จ.ศรีสะเกษ
62 Fo 28647 ส.อ.บทชาย พ้นยาก ผู้จัดการทีมมวยปล้ำ จ.อุบลราชธานี
63 Fo 28649 นายวิทวัส พันธ์นิกุล ผู้จัดการทีมสนุ๊กเกอร์ จ.อุบลราชธานี
64 Fo 28674 นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา ผู้จัดการทีมแฮนด์บอลชายหาด จ.อุบลราชธานี
65 Fo 29196 นายวินัย บุรัสการ ผู้จัดการทีมแฮนด์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
66 Fo 29215 นายสุรชิต สมหวัง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน(วอลเลย์บอลในร่ม) จ.สมุทรปราการ
67 Fo 29595 นายนิพนธ์ ประสารการ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬา จังหวัดกระบี่
68 Fo 31204 กานดา โสวิชัย ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลทีมหญิง จ.ชัยภูมิ
69 Fo 26127 นายสมศักดิ์ โกศล ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอล จ.ศรีสะเกษ
70 Fo 30590 สมบูรณ์ อาษา ผู้ฝึกสอน กาบัดดี้ จ.กระบี่
71 Fo 29698 วิลักขณา เพชรพิเศษศักดิ์ ผู้ฝึกสอน กีฬาหมากล้อม จ.สุรินทร์
72 Fo 31600 อุดม สุขเกิด ผู้ฝึกสอน กีฬาแฮนด์บอลชายหาด จ.กระบี่
73 Fo 31604 ณัฎฐธรณ์ ธรรมปิยานันท์ ผู้ฝึกสอน จังหวัดสมุทรสงคราม
74 Fo 03122 เนติศักดิ์ พาฬเสวต ผู้ฝึกสอน ซอฟต์บอล จ.เลย
75 Fo 30749 นายบัญชา พวงนวม ผู้ฝึกสอน ตะกร้อลอดห่วง จ.ราชบุรี
76 Fo 31224 สุริยน ชาลี ผู้ฝึกสอน เทเบิลเทนนิส จ.ขอนแก่น
77 Fo 31223 ธนากร บูรณาเพชร ผู้ฝึกสอน เทเบิลเทนนิส จ.ขอนแก่น
78 Fo 07880 พรรณศักดิ์ กองป่า ผู้ฝึกสอน
79 Fo 28681 นายภูวนัย จันทะมา ผู้ฝึกสอนกรีฑา จ.อุบลราชธานี
80 Fo 03257 ศราวุธ อาจวิชัย ผู้ฝึกสอนกรีฑา จ.มุกดาหาร
81 Fo 28668 นายสุวิทย์ แก้วบัวเคน ผู้ฝึกสอนกรีฑา จ.อุบลราชธานี
82 Fo 28654 นายสุรสิทธิ์ อารีย์ ผู้ฝึกสอนกรีฑา จ.อุบลราชธานี
83 Fo 28683 นายภูวนัย วรรณแสน ผู้ฝึกสอนกาบัดดี้ จ.อุบลราชธานี
84 Fo 28646 นายทวีศักดิ์ เวชคง ผู้ฝึกสอนกาบัดดี้ จ.อุบลราชธานี
85 Fo 29594 นายเจริญ คงชนะ ผู้ฝึกสอนกีฬา จังหวัดกระบี่
86 Fo 31198 นายจักรวาล ถุงวิชา ผู้ฝึกสอนกีฬา จักรยาน จังหวัดขอนแก่น
87 Fo 31197 นายสมาน ดาวเรือง ผู้ฝึกสอนกีฬา จักรยาน จังหวัดขอนแก่น
88 Fo 31200 ชายณรงค์ มาอยู่ดี ผู้ฝึกสอนกีฬา วูซู ชลบุรี
89 Fo 31199 รัตนา มาอยู่ดี ผู้ฝึกสอนกีฬา วูซู ชลบุรี
90 Fo 31444 อัครเดช งานชัยภูมิ ผู้ฝึกสอนกีฬากีฬาคริกเก็ต จังหวัดลพบุรี
91 Fo 31443 ชินกร ด้วงทองสุข ผู้ฝึกสอนกีฬากีฬาคริกเก็ต จังหวัดลพบุรี
92 Fo 31442 ร.อ.รัฐพงศ์ รอบคอบ ผู้ฝึกสอนกีฬากีฬาคริกเก็ต จังหวัดลพบุรี
93 Fo 03051 ศรัญพร บุราณ ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โด จ.ขอนแก่น
94 Fo 02948 นายธีระวัฒน์ แก้วเจริญ ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โด จ.ยโสธร
95 Fo 31483 ฮารง อาแซบากา ผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยาน จ.ยะลา
96 Fo 26499 นายเสรี เรืืองศิริ ผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยาน จ.อำนาจเจริญ
97 Fo 27492 นายพลัฏฐ์ เนื่องจำนงค์ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดจังหวัดหนองคาย
98 Fo 29873 นายสุวิทย์ ขวัญแก้ว ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส จังหวัดขอนแก่น
99 Fo 31445 ไพรินทร์ ปัญจศิลป ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส จังหวัดนนทบุรี
100 Fo 26128 นายกิตติมศักดิ์ เกษร ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส จ.ศรีสะเกษ
101 Fo 31584 บัณฑิต องค์อภิชาติ ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน จ.สมุทรสงคราม
102 Fo 31149 นางสาวณัฏฐา ขวัญบุญ ผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัด กทม.
103 Fo 31244 ว่าที่ ร.ต.วิชัย หิรัญกนกโชติ ผู้ฝ่ึกสอนกีฬาปันจักสีลัต จ.ชลบุรี
104 Fo 23071 อานนท์ เจ๊ดิง ผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต จ.นนทบุรี
105 Fo 23040 ไลลา วาโรเย ผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต จ.นนทบุรี
106 Fo 30390 นายทรงธรรม นามพรม ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง จ.สมุทรสงคราม
107 Fo 30792 นายกิตติศักดิ์ ลิ้มฉุ้นเส้ง ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง จังหวัดตรัง
108 Fo 31496 เอกวิทย์ บุญพามา ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล จ.นนทบุรี
109 Fo 31125 ปรีชา พูลทาจักร ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชาย จังหวัดเชียงใหม่
110 Fo 28867 นายบุญยงค์ โวหาญ ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก จ.สุรินทร์
111 Fo 27424 นายฉัตรชัย พูลสมบัติ ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก จ.ชัยนาท
112 Fo 27423 นางมาลัย วัฒนกูล ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก จ.ชัยนาท
113 Fo 05505 ไกรสร ยีสมัญ ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก จ.พัทลุง
114 Fo 30004 นายนิติรุจน์ โรจน์อรุณอังกูร ผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืนจังหวัดจันทบุรี
115 Fo 31453 นำพล งามเนตร ผู้ฝึกสอนกีฬายูโด จังหวัดลพบุรี
116 Fo 29917 นายสมคิด ศรีกุลยนันทน์ ผู้ฝึกสอนกีฬาร่มบิน จังหวัดสุพรรณบุรี
117 Fo 31528 ปัญญา ทะวะดี ผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล จ.นครราชสีมา
118 Fo 28866 นางสาวใกล้รุ่ง ไชยโคตร ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ จ.สุรินทร์
119 Fo 20947 ธนูชัย พัวพันธ์พงษ์ ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ จ.กรุงเทพมหานคร
120 Fo 31123 ต่อวัย เสฎฐโสธร ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ จ.ภูเก็ต
121 Fo 30006 ร.ต.ต.ฉัตรชัย เจริญพร ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำจังหวัดจันทบุรี
122 Fo 31168 บุญสมชัย ฟองนวล ผู้ฝึกสอนกีฬาวูซู
123 Fo 30005 น.ส.พัชชา ถุงสมบัติ ผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอลจังหวัดจันทบุรี
124 Fo 28685 นางสาวจิตร์สิริ ไกรรักษ์ ผู้ฝึกสอนกีฬาหมากล้อม จ.ศรีสะเกษ
125 Fo 31146 นายมนตรี กันทาสุวรรณ์ ผู้ฝึกสอนกีฬาหมากล้อม จังหวัดน่าน
126 Fo 31594 วรสิทธิ์ พิมพ์บุญมา ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล จ.กระบี่
127 Fo 28680 นางสาววราพร อุปํัญญ์ ผู้ฝึกสอนคริกเก็ต จ.อุบลราชธานี
128 Fo 28678 นางประนอม เอเมอรี่ ผู้ฝึกสอนคริกเก็ต จ.อุบลราชธานี
129 Fo 28673 นางดลยา ทาระศรี ผู้ฝึกสอนคริกเก็ต จ.อุบลราชธานี
130 Fo 28671 นางดวงหทัย สุธรรมวิรัช ผู้ฝึกสอนคริกเก็ต จ.อุบลราชธานี
131 Fo 28682 นายจิรัฎฐ์ สุวรรณรินทร์ ผู้ฝึกสอนคาราเต้โด้ จ.อุบลราชธานี
132 Fo 28670 นางสาวมนิดาภา พิลาจันทร์ ผู้ฝึกสอนคาราเต้โด้ จ.อุบลราชธานี
133 Fo 30597 นายเกียรติศักดิ์ จันอิน ผู้ฝึกสอนคาราเต้โด จ.พิจิตร
134 Fo 28677 นายทศพล ศรีใส ผู้ฝึกสอนทีมแฮนด์บอลชายหาด จ.อุบลราชธานี
135 Fo 28676 นางนรา ภาคศิริ ผู้ฝึกสอนทีมแฮนด์บอลชายหาด จ.อุบลราชธานี
136 Fo 31572 BYOUNG KYU KONG ผู้ฝึกสอนเทคโด จังหวัดกระบี่
137 Fo 31676 นายพิริยะ จิตวีรภัทร ผู้ฝึกสอนเทควันโด จังหวัดราชบุรี
138 Fo 08077 นายพันธ์เทพ ลวดลาย ผู้ฝึกสอนเทนนิส จ.สุโขทัย
139 Fo 28650 นายธรรมศาสตร์ ผู้ฝึกสอนเทนนิส จ.อุบลราชธานี
140 Fo 29199 ปริญญา นนท์สาเกตุ ผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิส จ.สมุทรปราการ
141 Fo 30289 นายวิวัฒน์ ไตรศิลป์วิศรุต ผู้ฝึกสอนแบดมินตัน จ.เพชรบุรี
142 Fo 30264 นายวีระศักดิ์ โสภิณ ผู้ฝึกสอนปัญจสีลัต จ.นครศรีธรรมราช
143 Fo 31084 นายประเกียรติ หล้ากล่ำ ผู้ฝึกสอนเปตอง จังหวัดมหาสารคาม
144 Fo 27773 นายพันธ์ศักดิ์ สมพร ผู้ฝึกสอนฟุตซอล จ.ศรีสะเกษ
145 Fo 31186 นายทวี กมลชิตร ผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่น จ.บุรีรัมย์
146 Fo 28684 นายสถาพร พานิช ผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่น จ.อุบลราชธานี
147 Fo 29789 นายสมศักดิ์ สารสุวรรณี ผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่น จังหวัดอุทัยธานี
148 Fo 30198 นายบุญธรรม ถิ่นทับไทย ผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่น จ.กำแพงเพชร
149 Fo 31115 มะเนศร์ อ่อนทอง ผู้ฝึกสอนมวยสากล จ.อุตรดิตถ์
150 Fo 30267 นายพงษ์เดช อ่าวลึกน้อย ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเลน จ.นครศรีธรรมราช
151 Fo 30265 นายทรงศักดิ์ สกุลวิโรจน์ ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเลน จ.นครศรีธรรมราช
152 Fo 27620 นางสาวพรรณลักษณ์ คงแสง ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่น จ.นครนายก
153 Fo 28656 นางสาวปรียานุช มณฑาน้อย ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่น จ.อุบลราชธานี
154 Fo 28655 นางสาวดวงใจ ผดุงสมัย ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่น จ.อุบลราชธานี
155 Fo 02723 บุญยงค์ โวหาร ผู้ฝึกสอนยกน้ำหนัก จ.สุรินทร์
156 Fo 31482 อรนุช จันทร์โท ผู้ฝึกสอนยกน้ำหนัก จ.พังงา
157 Fo 30999 นางลักษมี แถมพันธ์ ผู้ฝึกสอนยิงปืน
158 Fo 30275 นายอดิศักดิ์ ใจเสมอ ผู้ฝึกสอนรักบี้ฟุตบอล จ.เลย
159 Fo 30274 นายสุรัตน์ หาอุปละ ผู้ฝึกสอนรักบี้ฟุตบอล จ.เลย
160 Fo 31501 อุไรลักษณ์ รองศักดิ์ ผู้ฝึกสอนเรือพาย จ.มหาสารคาม
161 Fo 30359 นายปรีชา จั่นแก้ว ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาด จ.สมุทรสงคราม
162 Fo 28669 นายประภาส ทิมา ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ จ.อุบลราชธานี
163 Fo 28657 นายกรินทร์ ยุคกลาง ผู้ฝึกสอนแฮนด์บอล จ.อุบลราชธานี
164 Fo 28653 นายธีระศักดิ์ บุญลี ผู้ฝึกสอนแฮนด์บอล จ.อุบลราชธานี
165 Fo 28652 นายกฤษกร ปรัชญอภิบาล ผู้ฝึกสอนแฮนด์บอล จ.อุบลราชธานี
166 Fo 28651 นายแวน วัณณะพันธ์ ผู้ฝึกสอนแฮนด์บอล จ.อุบลราชธานี
167 Fo 28679 นางสาววราภรณ์ ตุนา ผู้ฝึกสอนแฮนด์บอลชายหาด จ.อุบลราชธานี
168 Fo 28672 นางนิ่มนวล แสงสวย ผู้ฝึกสอนแฮนด์บอลชายหาด จ.อุบลราชธานี
169 Fo 05498 สุธารา กาญจนทิพย์ มวยไทยสมัครเล่น จ.ตรัง
170 Fo 02685 เชิดชัย จิตรโท มวยไทยสมัครเล่น จ.บุรีรัมย์
171 Fo 02742 สมปอง โกศล มวยไทยสมัครเล่น จ.สุรินทร์
172 Fo 02663 สุกิจ ปานวิชราคม รักบี้ฟุตบอล จ.นครราชสีมา
173 Fo 02621 ประจักษ์ ธีรพงศธร รักบี้ฟุตบอล จ.นครราชสีมา
174 Fo 02605 ณัฐสร ขาวสุข รักบี้ฟุตบอล จ.นครราชสีมา
175 Fo 29383 นายภวิษศักดิ์ วงษ์เสถียรชัย เรือพาย
176 Fo 29382 นายสวัสดิ์ พังกรวัฒน์ เรือพาย
177 Fo 03149 โยธิน กฤชกลางนอก เรือพาย จ.มหาสารคาม
178 Fo 02784 นายกฤตยชญ์ ชมภู วอลเลย์บอลในร่ม จ.ศรีสะเกษ
179 Fo 02782 นายกงจักร บัวลา วอลเลย์บอลในร่ม จ.ศรีสะเกษ
180 Fo 07985 ศราวุธ สุตะวงค์ แฮนด์บอล จ.เชียงราย
181 Fo 07976 เมธินี มาลารัตน์ แฮนด์บอล จ.เชียงราย
182 Fo 07973 มัณฑนา มาลารัตน์ แฮนด์บอล จ.เชียงราย
183 Fo 05195 จักรพันธ์ สุดรักษ์ แฮนด์บอล จ.กระบี่
184 Fo 22459 ฉัตรชัย ประภัศร แฮนด์บอล จ.สมุทรปราการ
[ กลับหน้าหลัก ]


จัดทำระบบโดย
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ (กกท.ศรีสะเกษ)
ร่วมกับ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ / ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ / สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษและยโสธร)