แสดงจำนวนอนุกรรมการจัดการแข่งขัน [ พิมพ์ทั้งหมด ] [ กลับหน้าหลัก ]
ที่ ประเภท เลข AD ชื่อ-สกุล << คลิกชื่อพิมพ์บัตร >> หน้าที่
1 C 29763 นางสาวศรีสุดา พันธสีมา กรรมการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน
2 C 28756 นายไพฑูรย์ สายเสน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
3 C 28755 นายเวหา สุวรรณดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
4 C 30427 นายณรงค์ สิทธิจรรยากุล ผู้ประสานงานกีฬาฮอกกี้ จังหวัดศรีสะเกษ
5 C 30428 นายสมพร สินงาม ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคกีฬาฮอกกี้ จังหวัดศรีสะเกษ
6 C 28662 นายเริงศักดิ์ วุฒิพรหม ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน จ.ศรีสะเกษ
7 C 28661 นายวรวุฒิ ฟุ่งสุข ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน จ.ศรีสะเกษ
8 C 28660 นายวรพจน์ ฟุ่งสุข ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน จ.ศรีสะเกษ
9 C 28659 นายวุฒิไกร ฟุ่งสุข ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน จ.ศรีสะเกษ
10 C 28658 นายสุทธิศักดิ์ บัวทอง ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน จ.ศรีสะเกษ
11 C 28664 นางสาวลลิตา พันธ์ภา ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬายูโด จ.ศรีสะเกษ
12 C 28663 นางสาวนิลาวัลย์ บุญประถัมภ์ ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬายูโด จ.ศรีสะเกษ
13 C 31132 ฐานันดร์ตรี อารยะพงศ์สกุล กรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชอพท์บอล จ.ศรีสะเกษ
14 C 31131 ศิริพร นามวงศ์ กรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชอพท์บอล จ.ศรีสะเกษ
15 C 31130 นัยนา ธรรมศิริ กรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชอพท์บอล จ.ศรีสะเกษ
16 C 31129 นิสา ศรีแก้ว กรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชอพท์บอล จ.ศรีสะเกษ
17 C 31128 นิพนธ์ อ่วมพันธุ์เจริญ กรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชอพท์บอล จ.ศรีสะเกษ
18 C 31068 ทองสุข บุตรแสน กรรมการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
19 C 31558 ทีเด็ด สายธนู กรรมการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น
20 C 30291 นางพวงรักษ์ ไชยวัฒน์ กรรมการที่พักนักกีฬา
21 C 31449 รุ่งลาวรรณ์ ครองยุติ กรรมการเทคนิคกีฬากรีฑา
22 C 31448 รุ้งรัศมี แสงเพ็ง กรรมการเทคนิคกีฬากรีฑา
23 C 31446 ลภัสกร ภูทิพย์ กรรมการเทคนิคกีฬากรีฑา
24 C 31447 ปวีชายา แหวนเงิน กรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
25 C 29499 นายยุทธนา อุทัยแพน กรรมการเทคนิคกีฬามวยปล้ำ
26 C 29498 นางศิรินภา ทัดไธสง กรรมการเทคนิคกีฬามวยปล้ำ
27 C 29497 นางเปรมจิต ป้องปาน กรรมการเทคนิคกีฬามวยปล้ำ
28 C 29496 นายเข็มทอง ไชยมา กรรมการเทคนิคกีฬามวยปล้ำ
29 C 29495 นายสุพัด หาไชย กรรมการเทคนิคกีฬามวยปล้ำ
30 C 29494 นายโกมินทร์ พิลัย กรรมการเทคนิคกีฬามวยปล้ำ
31 C 26764 ประสพ ชารีนิวัฒน์ กรรมการเทคนิคกีฬาวอลเลย์บอล
32 C 28872 นายชินกรณ์ บัวสร กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาบาสเกตบอล
33 C 28871 นายชาญชัย นาคประเสริฐ กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาบาสเกตบอล
34 C 28159 นายสาคร ผมพันธ์ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดและการแสดง
35 C 28158 นายมานะศักดิ์ หงส์คำชัย กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดและการแสดง
36 C 28157 นายเอกลักษณ์ สุรวิทย์ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดและการแสดง
37 C 28156 น.ส.ณัฐนรี กิ่งเกษ กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดและการแสดง
38 C 28143 นางอำไพ ไรกลาง กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดและการแสดง
39 C 28136 น.ส.วิไลพร คำผาย กรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดและการแสดง
40 C 29916 นายสมภพ เหลาสุภาพ กรรมการสาธารณูปโภค จ.ศรีสะเกษ
41 C 31472 สุนิตตา อสิพงษ์ กองแพทย์และอนามัย จ.ศรีสะเกษ
42 C 31470 ทิพยาภรณ์ กองแพทย์และอนามัย จ.ศรีสะเกษ
43 C 31469 ภาคภูมิ สายหยุด กองแพทย์และอนามัย จ.ศรีสะเกษ
44 C 31468 จุฑามาศ เดือนแรรัมย์ กองแพทย์และอนามัย จ.ศรีสะเกษ
45 C 31467 ปรัชญา ชูญาติ กองแพทย์และอนามัย จ.ศรีสะเกษ
46 C 31466 จีลันดา นันโท กองแพทย์และอนามัย จ.ศรีสะเกษ
47 C 31465 ฐิติกานต์ หรัญรัตน์ กองแพทย์และอนามัย จ.ศรีสะเกษ
48 C 31464 ขจรเดช ทองแดง กองแพทย์และอนามัย จ.ศรีสะเกษ
49 C 31463 วัธนา พันธ์ศิริ กองแพทย์และอนามัย จ.ศรีสะเกษ
50 C 31462 ธีรพล สะโสดา กองแพทย์และอนามัย จ.ศรีสะเกษ
51 C 31461 บัญชา ตามภานนท์ กองแพทย์และอนามัย จ.ศรีสะเกษ
52 C 31460 สิริศักดิ์ แสงแก้ว กองแพทย์และอนามัย จ.ศรีสะเกษ
53 C 31459 จีรศักดิ์ แก้ววงศ์ษา กองแพทย์และอนามัย จ.ศรีสะเกษ
54 C 31458 อดิชาติ จันทร์หมื่น กองแพทย์และอนามัย จ.ศรีสะเกษ
55 C 31457 อัณณวิชญ์ ทองจิรัฐิติกาล กองแพทย์และอนามัย จ.ศรีสะเกษ
56 C 29278 ผศ.ชุติญา จงมีเสร็จ การแสดงพิธิเปิด - ปิด
57 C 29277 นายสุภี นิลศรี การแสดงพิธิเปิด - ปิด
58 C 29276 นายกษิตินาจ วิเศษศรี การแสดงพิธิเปิด - ปิด
59 C 29275 น.ส.พงศ์ญาดา หงษากุล การแสดงพิธิเปิด - ปิด
60 C 29274 น.ส.วราภรณ์ คำเคน การแสดงพิธิเปิด - ปิด
61 C 29273 นายวิรุจ มิ่งสอน การแสดงพิธิเปิด - ปิด
62 C 29272 นายเอกพงษ์ เนตรวงศ์ การแสดงพิธิเปิด - ปิด
63 C 29271 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิธร การแสดงพิธิเปิด - ปิด
64 C 29270 นายจิรกิตต์ พิภักดี การแสดงพิธิเปิด - ปิด
65 C 29269 น.ส.วรกมล รัตนอุดม การแสดงพิธิเปิด - ปิด
66 C 29268 นายไชยมงคล สมบัติมาก การแสดงพิธิเปิด - ปิด
67 C 29267 พเยีย ห้วยจันทร์ การแสดงพิธิเปิด - ปิด
68 C 29266 น.ส.พยัตติกา ห้วยจันทร์ การแสดงพิธิเปิด - ปิด
69 C 29265 นายรุ่งวิท สีหะวงษ์ การแสดงพิธิเปิด - ปิด
70 C 29264 นางสุภาพร กองเพชร การแสดงพิธิเปิด - ปิด
71 C 29263 นายถวัลย์ สมศรี การแสดงพิธิเปิด - ปิด
72 C 29262 นางศิริประภา ษรจันทร์ศรี การแสดงพิธิเปิด - ปิด
73 C 29261 น.ส.ดลหทัย เกษชุมพล การแสดงพิธิเปิด - ปิด
74 C 29260 นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง การแสดงพิธิเปิด - ปิด
75 C 30631 นายพรเพชร พรมสิทธิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น
76 C 28789 นางสาวจารุวรรณ เงางาม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
77 C 28788 นางวราพร แก่นคำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
78 C 28787 นางสาววนิดา เอกศิริ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
79 C 28786 นางกรองทิพย์ คำจีนศรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
80 C 28785 นายนัฐพงษ์ สายธนู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
81 C 28784 นางศิวภรณ์ พันเพ็ง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
82 C 28783 นายยงยุทธ กิ่งวงษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
83 C 28780 นางสุมาลี นาคกะโทก คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
84 C 28779 นายสุระคติ ทองคำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
85 C 28778 นายสมาน นาคา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
86 C 28777 นางจินต์ภานี คำเพราะ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
87 C 28776 นางสาวมะลิ จันทร์แจ่ม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
88 C 28775 นางปิยะมาศ ค้าโด คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
89 C 28774 นางขวัญตา สุรวิทย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
90 C 28773 นางจรูญศรี สมหมาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
91 C 28772 นางสาวเพ็ชรเชียร ชาชุมพร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
92 C 28771 นางกนิษฐา คำมี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
93 C 28770 นางสาวสรินลา โยยะลา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
94 C 28769 นางประหยัด พละศักดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
95 C 28768 นางสาวอรุณี แก้วอมตวงศ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
96 C 28767 นางสาววณิดา พบบุญ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
97 C 28766 นางศิริพรรณ สีหาบุตร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
98 C 28765 นางพิมพ์นัฐนิชา นวลศิริ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
99 C 28764 นายปรีชา บุญศักดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
100 C 28763 นางสาวรสริน จินดาวงศ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
101 C 28762 นายสุดใจ แท่นศิลา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
102 C 28761 นางสาวสมจิตร เพชรผา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
103 C 28760 นางสุภาพ บุญรมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
104 C 28759 นายสุพรรณ ด้าโด คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
105 C 28758 นายสุกรี ศรีวงษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
106 C 28757 นายนราธิป บุญรมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก จ.ศรีสะเกษ
107 C 31208 นางทองเสี่ยน สุทธิโส คณะกรรมการจัดหาที่พักนักกีฬา
108 C 31207 น.ส.นุชนภา สุขใจ คณะกรรมการจัดหาที่พักนักกีฬา
109 C 31206 นางนิตยา แฝงเพชร คณะกรรมการจัดหาที่พักนักกีฬา
110 C 31205 น.ส.กชพรรณ อุ่นธวงษ์ คณะกรรมการจัดหาที่พักนักกีฬา
111 C 31155 วลีพร ยิ่งใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน(หน้าห้องรองผู้ว่าฯ)
112 C 31156 ประมาณ บุญมา คณะกรรมการดำเนินงานอำนวยการ
113 C 28749 นายกิติศักดิ์ ชัยนาม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สพล.วิทยาเขตศรีสะเกษ
114 C 28748 นายปัณณทัต ศาสดา คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สพล.วิทยาเขตศรีสะเกษ
115 C 28747 นางสาววริญญา บุญสถิตย์ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สพล.วิทยาเขตศรีสะเกษ
116 C 28746 นางจารุณี ยศพล คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สพล.วิทยาเขตศรีสะเกษ
117 C 28745 นางสุกัญญา วสุชนากานต์ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สพล.วิทยาเขตศรีสะเกษ
118 C 28744 นางสาวยุวดี มีกุล คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สพล.วิทยาเขตศรีสะเกษ
119 C 28743 นางนงนุช ถิ่นเซโปน คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สพล.วิทยาเขตศรีสะเกษ
120 C 28742 นางสิริประภารัตน์ วงศ์วชิรนุกุล คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สพล.วิทยาเขตศรีสะเกษ
121 C 28741 นายสมพงษ์ พรมมาศ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สพล.วิทยาเขตศรีสะเกษ
122 C 28740 นายบุญเลิศ มะโนมัย คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สพล.วิทยาเขตศรีสะเกษ
123 C 28739 นางสาวชลธิรศน์ บุญลับ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สพล.วิทยาเขตศรีสะเกษ
124 C 28738 นางสาวนงนุช โกเมน คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สพล.วิทยาเขตศรีสะเกษ
125 C 30299 นายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
126 C 30340 นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
127 C 30246 น.ส.กิตติยา ศรีสงคราม คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
128 C 30244 ดร.วิไลวรรณ ทรงกลด คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
129 C 30243 นายเอกราช วงษ์ปลั่ง คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
130 C 30242 นายอุดม ยกพล คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
131 C 30241 นายพิทักษ์ โสตแก้ว คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
132 C 30240 นายสุรเด่น แพงมาก คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
133 C 30239 น.ส.วริษา ศรีเลิศ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
134 C 30238 นางสมใจ คัมภีร์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
135 C 30237 น.ส.ศรีสุดา บุญชาลี คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
136 C 30236 น.ส.นันทน์ธิชา โยธิกา คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
137 C 30235 น.ส.อัญชลี วงษ์ขันธ์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
138 C 30234 ว่าที่ ร.ต.จีระศักดิ์ จันทบุตร คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
139 C 30233 น.ส.ธันวดี สังข์สะนา คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
140 C 30232 น.ส.สุภาพร พิศุทธิวงษ์ชัย คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
141 C 30231 น.ส.บังอร สังวร คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
142 C 30230 น.ส.นลินี สูงยิ่ง คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
143 C 30229 นางรุ่งฤดี นรมาศ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
144 C 30228 น.ส.วันเพ็ญ ธรรมเนียมต้น คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
145 C 30227 นายศุภรัตน์ ทรงกรด คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
146 C 30226 นายธีรศักดิ์ สานุสันต์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
147 C 30225 น.ส.สุธาสิณี รัตนพันธ์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
148 C 30224 นายกิจชนะ อยู่สุข คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
149 C 30223 นางสมสุข เขตแวงแคง คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
150 C 30222 น.ส.ศิมาพร ศรีตุ้มแก้ว คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
151 C 30221 นายศักดิ์ชัย กาฬสุวรรณ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
152 C 30220 นายเดชา แหวนวงษ์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
153 C 30219 นายวีระชัย หงษ์ทอง คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
154 C 30218 นายจิรภัทร จันทนาม คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
155 C 30217 นางศรีสุดา สามารถ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
156 C 30216 น.ส.ภวิณีวรรณ พละศักดิ์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
157 C 30215 น.ส.จุลดา ภูตะวัน คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
158 C 30214 นายกริชเพชร พังพิมาย คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
159 C 30213 นายอดิศักดิ์ แก้วกันยา คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
160 C 30211 น.ส.กัลยาฉัตร เธียรทองอินทร์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
161 C 30210 นายสุพิช โสดา คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
162 C 30209 นายศรเพ็ชร คำศรี คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
163 C 30208 น.ส.อรศรี พลนำ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
164 C 30207 น.ส.นวนจันทร์ สายทอง คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
165 C 30206 นายสมศักดิ์ สมอ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
166 C 30205 นายประพันธ์ มนตรี คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
167 C 30204 นายยศวัตน์ พิมพ์รัตนโชติ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
168 C 30203 นายวีระยุทธ ไตรยมูล คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
169 C 30833 นายปัญจพล ประจำ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
170 C 30832 นายสุพิษ เล็บขาว คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
171 C 30831 นางวิไล กุยแก้ว คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
172 C 30830 นายประสาท มโนวงศ์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
173 C 30829 น.ส.ปฏิมา วงษ์แสวง คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
174 C 30828 นายบดินทร์ นึกชอบ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
175 C 30827 น.ส.สุภาภรณ์ นวลใส คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
176 C 30826 นางนิภาภรณ์ ศิรินัย คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
177 C 30825 นางพรพิมล แสงสว่าง คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
178 C 30824 นางสิริทร คงคูณ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
179 C 30823 นายชัยกฤต มารยาท คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
180 C 30822 นางนภาภรณ์ แก้วตาปี คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
181 C 30821 นางสุทนฑกาญจน์ ศรีธนาวิโรจน์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
182 C 30820 นางจุลกีฬา อาษาบาล คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
183 C 30819 น.ส.หทัยรัตน์ วรเลิศ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
184 C 30818 ว่าที่พันตรี สมศักดิ์ ชมจันทร์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
185 C 30817 นางจินตนา สายป้อง คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
186 C 30816 นางอาภรณ์ ศรีวิลัย คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
187 C 30815 นายปิยะนัฐ เสาเวียง คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
188 C 30814 นางจันทร์เพ็ญ วรจักร์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
189 C 30813 นางสุภลักษณ์ มารยาท คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
190 C 30812 นายเชษฐ์ เกษกุล คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
191 C 30811 นางปาณิสรา เดือนเมษ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
192 C 30810 นายสมพงษ์ คงกระพันธ์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
193 C 30809 นายพันธ์ศักดิ์ แถวปัดถา คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
194 C 30808 นายบุรุษ ดาวงษ์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
195 C 30807 นางวรรณวิภา วิจบ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
196 C 30806 นางจริญญา ศิลาบุตร คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
197 C 30805 น.ส.พัชรินทร์ ศีลให้อยู่สุข คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
198 C 30804 นางจิราพร ไชยสุนทร คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
199 C 30803 น.ส.บัวคี สิงห์ลี คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
200 C 30802 นางวัฒนา คูคำ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
201 C 30801 นางศศิภรณ์ สุมโนจิตราภรณ์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
202 C 30800 นายประสาน เพ็งทอง คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
203 C 30799 นางธีรารัตน์ กำจัด คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
204 C 30798 นายอดิศร สุมโนจิตราภรณ์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
205 C 30797 นายอุทัย สาคำภีร์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จ.ศรีสะเกษ
206 C 29630 นางบุณณ์ญาณัฏฐ์ มุขขันธ์ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
207 C 29629 นายจำเนียร บัวแก้ว คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
208 C 29628 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร ก้อนคำ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
209 C 29627 นางสมใจ คำศรี คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
210 C 29626 นางพัชรสุดา อ่างมณี คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
211 C 29625 นายดุริยางค์ ก้อนคำ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
212 C 29624 นายชัยชนะ คำโสภา คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
213 C 29623 นายสมลักษณ์ พรเกียรติกูล คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
214 C 29622 นางสุดใจ วงศ์คูณ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
215 C 29621 นางวริฐา มานะศรีสุริยัน คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
216 C 29620 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
217 C 29619 น.ส.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
218 C 29618 นายคำนวน คำวงศ์ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
219 C 29617 นายเกรียงศักดิ์ ทองศรี คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
220 C 29616 น.ส.ทัศนียภรณ์ ชินวงศ์ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
221 C 29615 นายเจนวิทย์ แก่นศรี คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
222 C 29614 นายอภิชาติ ดวงสีดา คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
223 C 29613 นายวิชา กิ่งทอง คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
224 C 29612 ว่าที่ร้อยตรี ชยพล สุริยะโชติ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
225 C 29611 นายสมศักดิ์ นาเรือง คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
226 C 29609 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
227 C 29608 นายทรงเกียรติ จันทราภรณ์ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
228 C 29607 นางอรทัย สิงหนาค คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
229 C 29606 นายอานิรุทธ์ สิงหนาค คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
230 C 29605 น.ส.วันเพ็ญ วงษ์จันทร์ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
231 C 29604 นายภาคภูมิ ทวีชัย คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
232 C 29603 นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
233 C 29602 นายทรงพล นนทา คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
234 C 29601 นายเดชชัย ดวงแสง คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการจัดการแข่งขัน"ฟุตบอลหญิง"
235 C 30548 นายประเวช ทัดเทียม คณะอนุกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
236 C 28020 นายเทอดศักดิ์ ศรีพรหม คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท ยู แอนด์ มี จำกัด
237 C 28019 นายเนตร คงทอง คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท ยู แอนด์ มี จำกัด
238 C 28018 นายประดิษฐ นันสิน คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท ยู แอนด์ มี จำกัด
239 C 28017 นายชาญณรงค์ วงศ์วิลาศ คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท ยู แอนด์ มี จำกัด
240 C 28016 นายนที มะลิวัลย์ คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท ยู แอนด์ มี จำกัด
241 C 28014 นายสุรวัฒ กำลังมาก คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท ยู แอนด์ มี จำกัด
242 C 28013 นายนภดล เชื้อจันทร์อัตถ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท ยู แอนด์ มี จำกัด
243 C 28012 นายวีระชัย งามเหลา คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท ยู แอนด์ มี จำกัด
244 C 28011 นายอดุลย์ สิทธิขันแก้ว คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท ยู แอนด์ มี จำกัด
245 C 28010 นายธวัชชัย ศรีพรหม คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท ยู แอนด์ มี จำกัด
246 C 28009 นายประสิทธิ์ เข็มทอง คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท ยู แอนด์ มี จำกัด
247 C 28008 นายทูล ทองพิลา คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท ยู แอนด์ มี จำกัด
248 C 28007 นายสมปอง เรืองสวัสดิ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท ยู แอนด์ มี จำกัด
249 C 28006 นายธีระพงษ์ บุญมีศรี คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท ยู แอนด์ มี จำกัด
250 C 28005 นายสมใจ สิทธิเรืองเดช คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท ยู แอนด์ มี จำกัด
251 C 28002 นายพงษ์อนันต์ นิสัยกล้า คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท ยู แอนด์ มี จำกัด
252 C 28001 ดวงพร โหมดสง่า คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท ยู แอนด์ มี จำกัด
253 C 28000 นายอภิชาติ แย้มชื่น คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท ยู แอนด์ มี จำกัด
254 C 31476 ณัฐพันธ์ อักษร เจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬาบาสเกตบอล
255 C 31475 เจนณรงค์ ดวงบุตร เจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬาบาสเกตบอล
256 C 29461 ด.ช.ภาคิน กุลสิงห์ นักกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
257 C 30639 น.ส.บุญมี สารชาติ ประชาสัมพันธ์ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
258 C 30638 น.ส.จารุวรรณ บุญปัญญา ประชาสัมพันธ์ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
259 C 30637 นายฐิตารีย์ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
260 C 30616 นายณรงค์ศักดิ์ ทองรินทร์ ประมวลผล ส่งข้อมูล กีฬายกน้ำหนัก
261 C 30357 นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้จัดการทีมกีฬามวลปล้ำ จ.ศรีสะเกษ
262 C 31243 บุรุษ ดาวงษ์ ผู้ตัดสินกรีฑา จ.ศรีสะเกษ
263 C 31242 นันทวัน ปัญญาคม ผู้ประสานงานกีฬาคริกเก็ต จ.ศรีสะเกษ
264 C 31520 จงรักษ์ กะรัมย์ ผู้ประสานงานกีฬาฟันดาบสากล
265 C 31139 พรทิพย์ เอี่ยงเล็ก ผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต จ.สตูล
266 C 30653 นายณัฐพงษ์ พันธ์รวม ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
267 C 30652 น.ส.ศุทธ์หทัย หารไชย ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
268 C 30651 นายประชาไทย ไกยฝ่าย ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
269 C 30650 นายเริงศักดิ์ สายรัตน์ ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
270 C 30649 นายเกรียงชัย แหวนวงษ์ ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
271 C 30648 นายวิเชียร บุญลี ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
272 C 30647 นางจุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
273 C 30646 นายบุญนาน มากสิงห์ ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
274 C 30645 นางมนัสนันท์ ศรีปริทัศน์ ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
275 C 30644 นายรังสรรค์ ไสยศรีจันทร์ ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
276 C 30643 นายพรชัย ทาธิสา ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
277 C 30642 น.ส.รัฐรดา เทนโสภา ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
278 C 30641 นายมรุต นามบุญ ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
279 C 30640 นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่ ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
280 C 30636 นายธนวัฒน์ จันทร์ศรี ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
281 C 30635 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์ ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
282 C 30634 นายเดชา ใจนวน ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
283 C 30633 นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
284 C 30632 นายกวินทัต โพธะเลศ ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวลสากลสมัครเล่น
285 C 28754 นางศุภกร วงศ์ใหญ๋ ฝ่ายที่พักนักกีฬา จ.ศรีสะเกษ
286 C 28753 นางสาววิภารัตน์ มะนิมิตร ฝ่ายที่พักนักกีฬา จ.ศรีสะเกษ
287 C 28752 นายทรงพล กะนารักษ์ ฝ่ายที่พักนักกีฬา จ.ศรีสะเกษ
288 C 28751 นางแววตา อ่อนเหลา ฝ่ายที่พักนักกีฬา จ.ศรีสะเกษ
289 C 28750 ระพีพรรณ ศาลา ฝ่ายที่พักนักกีฬา จ.ศรีสะเกษ
290 C 30902 พ.ต.ท.ชาญทอง กุยแก้ว ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
291 C 29412 นายจิรัฐติพงค์ วงศ์คำจันทร์ พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
292 C 29411 นายหนูพูน นนทะสอน พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
293 C 29410 นายโยธิน พลเตชา พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
294 C 29409 นายก๊อต วิไลลักษณ์ พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
295 C 29408 นายปัญญา จันทอน พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
296 C 29407 นายภานุพงษ์ ทองยุ้น พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
297 C 29406 นายเอกลักษณ์ ชาเกาะ พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
298 C 29405 นายนิยม สังข์เงิน พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
299 C 29404 นายทวี คำผาย พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
300 C 29403 นายสุนทร แก้วทองทา พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
301 C 29402 นายศักดิ์สิทธิ์ แว่นแก้ว พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
302 C 29401 นายประเสริฐ โคษา พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
303 C 29400 นายสุจิตร พรหมประดิษฐ์ พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
304 C 29399 นายธนาศักดิ์ เทศขันธ์ พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
305 C 29398 นายโสม วงค์ทวี พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
306 C 29397 นายชัยสิทธิ์ โสธาตุ พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
307 C 29396 นายผจญ โพธิวัฒน์ พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
308 C 29395 นายสำรอง เมยมงคล พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
309 C 29394 นายอรุณศักดิ์ บรรจงจิตร พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
310 C 29393 นายวินัยธร พิทักษา พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
311 C 29392 นายธนบัตร สุเมธุไหว พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
312 C 29391 นายอาทิตย์ จำปาได พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
313 C 29390 นายเกียรติณรงค์ พันธุลี พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
314 C 29389 นายประยูร ไชยสีมา พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
315 C 29388 นายอรรถพล พวงพุ่ม พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
316 C 29387 นายวณิชย์ คำฤาชา พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
317 C 29386 นายเฉวียน เชื้องทอง พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
318 C 29385 นายบุญทอง พรหมชาติ พนักงานขับรถ สนง.ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ
319 C 29787 นายวรเทพ. บุญจันทร์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา
320 C 29425 ดำรงศักดิ์ เสาวรัช หน่วยปฐมพยาบาลประจำสนามแข่ง
321 C 29562 น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีกันยา หน่วยปฐมพยาบาล
322 C 29561 น.ส.ทิพวรรณ ศรีโพนทอง หน่วยปฐมพยาบาล
323 C 29560 นางจิตร์จารึก ทองทับ หน่วยปฐมพยาบาล
324 C 29559 นางรุ่งฤดี สีสัน หน่วยปฐมพยาบาล
325 C 29558 นางเปีย นรดี หน่วยปฐมพยาบาล
326 C 29557 น.ส.โสภาวรรณ แจ้งสว่าง หน่วยปฐมพยาบาล
327 C 29556 น.ส.สุทธิดา โคษา หน่วยปฐมพยาบาล
328 C 29555 น.ส.อภิญญา ก้อนคำ หน่วยปฐมพยาบาล
329 C 29554 นายชำนาญ สุขวงศ์ หน่วยปฐมพยาบาล
330 C 29553 น.ส.นงลักษณ์ นรดี หน่วยปฐมพยาบาล
331 C 29552 น.ส.นิยดา สร้อยนาค หน่วยปฐมพยาบาล
332 C 31581 พรณภา สายคำ อนุกรรมการ กีฬาฟันดาบ จังหวัดศรีสะเกษ
333 C 31209 นางสาวดางดาว จำปาสา อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการสถานที่ที่พักนักกีฬา
334 C 29470 นางบังอร สาระมู อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการสถานที่ที่พักนักกีฬา
335 C 31675 นิตยา จันทาทิพย์ อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
336 C 31591 รังสฤษธิ์ บุญรอง อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
337 C 31590 เสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
338 C 31589 ญาณวิทย์ บัวหอม อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
339 C 31588 สุเทพ ศรบุญทอง อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
340 C 31587 เปลี่ยน พากเพียร อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
341 C 31586 ชาณุวัติ ศรเพชร อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
342 C 31585 โชติ บุญทน อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
343 C 31516 ประมวน บุญผา อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
344 C 31571 วรรณภา แสนทวีสุข อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
345 C 31570 วาสนา นวดไธสง อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
346 C 31569 อุดมศักดิ์ สีแสด อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
347 C 31568 รัตตินันท์ ศรีทอง อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
348 C 31567 ไมตรี วงศ์รักษ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
349 C 31566 นุชรินทร์ บุญเถิง อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
350 C 30573 ธนิต เลิศพันธุ์พรหม อนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
351 C 31609 วินัย ทารักษ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต
352 C 31608 Ambi Nestor อนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต
353 C 31607 สนธยา หันตุลา อนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต
354 C 31556 เกษกนก ศรีสาร อนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ
355 C 31550 กัญญาณัฐ ผลแก้ว อนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ
356 C 31506 พิเชษฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกร อนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ
357 C 31456 ธีระชัย ไพบูลย์สวัสดิ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
358 C 31596 สนธยา นนทา อนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
359 C 31294 วิทิต สายสุข อนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน
360 C 31619 ธงชัย เกตุทองมงคล อนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ จ.ศรีสะเกษ
361 C 31440 นพวัชญ์ โพธิ์งาม อนุกรรมการตัดสินกีฬาว่ายน้ำ
362 C 31439 วัชระ ทองชุ่ม อนุกรรมการตัดสินกีฬาว่ายน้ำ
363 C 31438 นริศ ศิลปชัย อนุกรรมการตัดสินกีฬาว่ายน้ำ
364 C 31437 วีรยุทธ วงค์ชัยกุล อนุกรรมการตัดสินกีฬาว่ายน้ำ
365 C 31435 ณรงค์เดช กลมกลิ้ง อนุกรรมการตัดสินกีฬาว่ายน้ำ
366 C 31434 วันเฉลิม เบ้ามี อนุกรรมการตัดสินกีฬาว่ายน้ำ
367 C 31433 สิทธิชัย เป้งคำภา อนุกรรมการตัดสินกีฬาว่ายน้ำ
368 C 31432 สวัสดิ์ สร้อยสิงห์ อนุกรรมการตัดสินกีฬาว่ายน้ำ
369 C 31431 จุมภฎ อินทรนัฎ อนุกรรมการตัดสินกีฬาว่ายน้ำ
370 C 29610 นายสำราญ เจริญชัย อนุกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ ฟุตบอลหญิง
371 C 31064 นางเบ็ญจพร ภิรมย์ อนุกรรมการเทคนิคกีฬาลีลาศ
372 C 31063 นางสาวศิรัชญา ศรีทำเลา อนุกรรมการเทคนิคกีฬาลีลาศ
373 C 31062 นางสาวพรทิพย์ ปกป้องเสถียร อนุกรรมการเทคนิคกีฬาลีลาศ
374 C 31051 พจนีย์ สุขกล้า อนุกรรมการเทคนิคกีฬาลีลาศ
375 C 31050 ภัชรินทร์ แก้วบุตตา อนุกรรมการเทคนิคกีฬาลีลาศ
376 C 31049 ไสว ทองเพ็ชร อนุกรรมการเทคนิคกีฬาลีลาศ
377 C 31048 นางสุดาพร บุญทา อนุกรรมการเทคนิคกีฬาลีลาศ
378 C 31047 นางรุ่งราวรรณ์ นาคนาคา อนุกรรมการเทคนิคกีฬาลีลาศ
379 C 31046 นางวารินทร์ กรไกร อนุกรรมการเทคนิคกีฬาลีลาศ
380 C 31045 ดวงพร ราชบัญดิษฐ์ อนุกรรมการเทคนิคกีฬาลีลาศ
381 C 31044 พัชรินทร์ อรทัย อนุกรรมการเทคนิคกีฬาลีลาศ
382 C 31042 นายเสน่ห์ ขันตี อนุกรรมการเทคนิคกีฬาลีลาศ
383 C 31509 น้ำทิพย์ คำมา อนุกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
384 C 31508 กนกวรรณ วรรณวงษ์ อนุกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
385 C 31504 ไพฑูรย์ เดชหาญ อนุกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
386 C 30303 นายเพทาย สายจันทร์ อนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
387 C 30302 นายอนุรุทธ์ แก้ววงศา อนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
388 C 30301 นายพิสิทธิ์ นิยม อนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
389 C 30300 น.ส.อภิรดี สามศรี อนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
390 C 29898 นายสมพงษ์ สมเจริญ อนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
391 C 31557 รุ่งฤดี หลาวทอง อนุกรรมจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ
[ กลับหน้าหลัก ]


จัดทำระบบโดย
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ (กกท.ศรีสะเกษ)
ร่วมกับ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ / ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ / สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษและยโสธร)